Bảng giá dịch vụ Visa

NHẬP CẢNH NƯỚC NGOÀI
STT VISA NHẬP CẢNH
THỜI GIAN NỘP VÀO DSQ
GHI CHÚ
CHI PHÍ (USD)
1 Úc 2 – 4 tuần làm việc (tính từ ngày nộp vào DSQ)
Giá không bao gồm phí DSQ + Công chứng hồ sơ + Bảo Hiểm
150 USD
2 Canada 4 – 8 tuần làm việc (tính từ ngày nộp vào DSQ) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 150 USD
3 Pháp 1 – 2 tuần làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 150 USD
4 Thổ Nhĩ Kỳ 4 – 6 tuần làm việc (Tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ) Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ + Dịch thuật 420 USD
5 Ý 2 – 3 tuần làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 150 USD
6 Hà Lan 2 – 3 tuần làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 150 USD
7 Thuỵ Sĩ 2 – 3 tuần làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 150 USD
8 Anh 4 – 6 tuần làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 200 USD
9 Hàn Quốc 08 Ngày làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ) Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ + Dịch thuật 150 USD
10 Nhật 05 Ngày làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ) Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ + Dịch thuật 200 USD
11 Đài Loan 05 Ngày làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ)
Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ + Dịch thuật 180 USD
12 Newzealand 2 – 4 tuần làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ )
Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 160 USD
13 Brazil 10 Ngày làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ)
Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 200 USD
14 Mexico 10 Ngày làm việc (phỏng vấn khi Sứ Quán yêu cầu) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 200 USD
15 Tây Ban Nha 2 – 4 tuần làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ ) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 200 USD
16 Nam Phi 14 ngày làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ vào DSQ ) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 150 USD
17 Mỹ 2 – 4 tuần (tính từ ngày phỏng vấn) Giá không bao gồm phí DSQ + bảo hiểm + Dịch thuật hồ sơ 150 USD
18 Trung Quốc 07 – 10 ngày làm việc (Tính từ ngày nộp hồ sơ DSQ) Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ
90 USD
19 Hongkong 15 – 20 ngày làm việc (Tính từ ngày nộp hồ sơ DSQ) Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ 150 USD
23 Macau 50 ngày làm việc (Tính từ ngày nộp hồ sơ DSQ)
Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ 280 USD
25 Ấn Độ 07 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ 130 USD
26 Dubai 10 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ 150 USD
27 Nga 45 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ) Giá đã bao gồm phí thư mời + DSQ 280 USD

 

CÔNG VĂN – THỊ THỰC NHẬP CẢNH VIỆT NAM
STT LOẠI CÔNG VĂN
QUỐC TỊCH THƯỜNG INDIA – CHINA – KOREA QUỐC TỊCH KHÓ
1 Du lịch 1 tháng/ lần 10 USD
 20 USD
Liên hệ trực tiếp
2 Du lịch 1 tháng/ nhiều lần
20 USD
30 USD Liên hệ trực tiếp 
3 Du lịch 3 tháng/ lần 30 USD
40 USD Liên hệ trực tiếp 
4 Du lịch 3 tháng/ nhiều lần 35 USD 50 USD Liên hệ trực tiếp 
5 Doanh nghiệp 1 tháng/ lần (Hà Nội)
55 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp  
6 Doanh nghiệp 1 tháng/ nhiều lần (Hà Nội)
60 USD Thêm 10 USD/ khách 210 USD
7 Doanh nghiệp 3 tháng/ lần (Hà Nội)
70 USD Thêm 10 USD/ khách 220 USD
8 Doanh nghiệp 3 tháng/ nhiều lần (Hà Nội) 75 USD Thêm 10 USD/ khách 300 USD
9 Doanh nghiệp 6 tháng/ nhiều lần (Hà Nội)  220 USD Thêm 10 USD/ khách 350 USD
10 Doanh nghiệp 1 năm/ nhiều lần (Hà Nội)  270 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp  
11 Doanh nghiệp 1 tháng/ lần (Đà Nẵng)
55 USD
Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
12 Doanh nghiệp 1 tháng/ nhiều lần (Đà Nẵng) 60 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
13 Doanh nghiệp 3 tháng/ lần (Đà Nẵng)  70 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
14 Doanh nghiệp 1 tháng/ lần (TPHCM)  55 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
15 Doanh nghiệp 1 tháng/ nhiều lần (TPHCM)  60 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
16 Doanh nghiệp 3 tháng/ lần (TPHCM)  70 USD Thêm 10 USD/ khách 210 USD
17 Doanh nghiệp 3 tháng/ nhiều lần (TPHCM)  75 USD Thêm 10 USD/ khách 220 USD
18 Doanh nghiệp 6 tháng/ nhiều lần (TPHCM)  220 USD Thêm 10 USD/ khách
300 USD
19 Doanh nghiệp 1 năm/ nhiều lần (TPHCM)  270 USD Thêm 10 USD/ khách 350 USD
23 Doanh nghiệp 1 tháng/ lần (không bảo lãnh)  60 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
25 Doanh nghiệp 1 tháng/ nhiều lần (không bảo lãnh)  60 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
26 Doanh nghiệp 3 tháng/ lần (không bảo lãnh)  70 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
27 Doanh nghiệp 3 tháng/ nhiều lần (không bảo lãnh)  75 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
26 Doanh nghiệp 6 tháng/ nhiều lần (không bảo lãnh)  190 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
27 Doanh nghiệp 1 năm / nhiều lần (không bảo lãnh)  250 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp