Mẫu CT07 : Mẫu xác nhận thông tin cư trú

Mẫu CT07 : Mẫu xác nhận thông tin cư trú được ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ Công an ban hành có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, mời các bạn tham khảo. Hãy cùng tham khảo với dulichsenvang dưới đây nhé !

Mẫu CT07: Xác nhận thông tin về cư trú
Mẫu CT07 : Mẫu xác nhận thông tin cư trú

Mẫu giấy xác nhận thông tin cư trú là gì ?

Mẫu xác nhận thông tin cư trú hay mẫu CT07 cư trú là mẫu được lập ra để gửi lên cơ quan đăng ký cư trú xin xác nhận thông tin về cư trú: nơi thường trú, nơi tạm chú của công dân….

Mẫu giấy xác nhận thông tin cư trú là gì?
Mẫu giấy xác nhận thông tin cư trú là gì?

Thông tin mẫu CT07: Xác nhận cư trú

Thủ tục Xác nhận thông tin về cư trú
Thời hạn giải quyết

Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cấp xác nhận thông tin về cư trú cho công dân trong thời hạn 01 ngày làm việc với trường hợp thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trong thời hạn 03 ngày làm việc với trường hợp cần xác minh; trường hợp từ chối giải quyết xác nhận thông tin về cư trú thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đăng ký cư trú.
Cơ quan thực hiện Công an xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính – Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện cơ quan đăng ký cư trú cấp xác nhận thông tin về cư trú (mẫu CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA). – Trường hợp từ chối giải quyết tách hộ thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA).
Lệ phí

Chưa quy định.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

Cơ sở pháp lý

– Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;
– Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú.
– Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
– Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú;
– Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký cư trú.

Thông tin mẫu ct07: xác nhận cư trú
Thông tin mẫu CT07: xác nhận cư trú

Hướng dẫn các bước thự hiện biểu mẫu CT07

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Công an địa phương.
Bước 3: Khi cơ quan đăng ký thường trú tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp số đăng ký thường trú xác minh tính hợp pháp và nội dung của hồ sơ.

  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì được chấp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người đăng ký. ;
  • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, hướng dẫn bổ sung và điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ (theo mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021 / TT-BCA). ) cho người đăng ký;
  • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện sẽ bị loại và cấp Giấy từ chối tiếp nhận, xử lý hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021 / TT-BCA) cho người đăng ký.

Bước 4: Thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có) căn cứ vào ngày tiếp nhận hồ sơ và ngày trả hồ sơ dự kiến.

Tải mẫu CT07 : Mẫu xác nhận thông tin cư trú

Dưới đây là Mẫu CT07 : Mẫu xác nhận thông tin cư trú hãy cùng tham khảo  và ại mẫu CT07 cư trú nhé

Mẫu CT07 : Mẫu xác nhận thông tin cư trú
Mẫu CT07 : Mẫu xác nhận thông tin cư trú

Tải Về

………………………………………………..…(1)

…………………………………………….….…(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu CT07 ban hành

theo TT số /2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

Số: /XN

………….……………., ngày……….tháng………….năm……………

XÁC NHẬN THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ

I. Theo đề nghị của Ông/ Bà:

1. Họ, chữ đệm và tên:……………………………………………………………………………………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh:………..…/…………..…./ ……….……..….. 3. Giới tính: …………….

Số định danh cá nhân/CMND:

5. Dân tộc:……………………………6. Tôn giáo:……………………..………7. Quốc tịch:……

8 . Quê quán:………………………………………………………………………………………………………….

II. Công an ( 2 ) ……………….. xác nhận thông tin về cư trú của Ông/Bà có tên tại mục I, như sau:

1. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nơi tạm trú:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Nơi ở hiện tại :………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Họ, tên đệm và tên chủ hộ:………………………………………………… 5. Quan hệ với chủ hộ :………………

Số định danh của chủ hộ:

7. Thông tin các thành viên khác trong hộ gia đình:

TT

Họ, chữ đệm

và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Số định danh cá nhân/CMND

Quan hệ với chủ hộ

8 . Nội dung xác nhận khác (3) : …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xác nhận thông tin cư trú này có giá trị đến hết ngày… …. . ….. …tháng… … ….…..năm… …………… … ( 4 )

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan)

Chú thích:

(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú; (2) Cơ quan đăng ký cư trú; (3) Các nội dung xác nhận khác (ví dụ: xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú , đăng ký tạm trú …); (4) Có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú và có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận về cư trú. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận này hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Video hướng dẫn xác nhận cư trú CT07

Đánh Giá Hướng dẫn mẫu mẫu CT07

0

100

Tổng hợp mẫu CT07 mẫu xác nhận thông tin cư trú đầy đủ chi tiết !

User Rating: Be the first one !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button