Bài Tập Rút Gọn Mệnh đề Quan Hệ Trong Tiếng Anh

Bài tập dượt rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ là dạng bài bác tập dượt ngữ pháp thân thuộc nhập giờ đồng hồ Anh. Vì thế thời điểm hôm nay, ieltscaptoc tiếp tục mang về cho tới chúng ta những vấn đề quan trọng về lý thuyết và những dạng bài bác tập dượt cho tới phần ngữ pháp cần thiết này nhé.

Bài tập dượt rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ
Bài tập dượt rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ

Lý thuyết

1. Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ bằng phương pháp sử dụng thời điểm hiện tại phân kể từ V_ing (Present participle phrases)

Động kể từ nhập mệnh đề mối quan hệ ở thể dữ thế chủ động (active), tớ tiếp tục thay cho cụm thời điểm hiện tại phân kể từ (V_ing) cho tới mệnh đề cơ.

Bạn đang xem: Bài Tập Rút Gọn Mệnh đề Quan Hệ Trong Tiếng Anh

Bài tập dượt rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ

*Bỏ đại kể từ mối quan hệ và động kể từ “to be”:

E.g.: The girl who wore glasses is my sister.

→  The girl wearing glasses is my sister. 

Đăng ký thành công xuất sắc. Chúng tôi tiếp tục tương tác với các bạn nhập thời hạn sớm nhất!

Để gặp gỡ tư vấn viên phấn khởi lòng click TẠI ĐÂY.

→ Bỏ đại kể từ mối quan hệ who, đem động kể từ chủ yếu “wear” về vẹn toàn kiểu và tăng đuôi “-ing”:

2. Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ bằng phương pháp sử dụng quá khứ phân kể từ V3/ed (Past participle phrases)

Động kể từ nhập mệnh đề mối quan hệ là thể tiêu cực (passive) tớ sử dụng quá khứ phân kể từ (past participle phrase).Bỏ đại kể từ mối quan hệ (relative pronouns), “to be”, vẫn lưu giữ quá khứ phân từ

E.g.: The book which was published by Thành Phố New York magazine is the best-seller of this week.
= The book published by Thành Phố New York magazine is the best-seller of this week.

→ Để rút gọn gàng câu này, tớ vứt mệnh đề mối quan hệ “which”, bên cạnh đó động kể từ chủ yếu “publish” gửi trở nên “published”. 

3.Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ bởi vì “to infinitive”

* Khi danh kể từ đứng trước với những kể từ sau: the only, the first, the third,…, the last, cấu tạo đối chiếu nhất.

Bài tập dượt rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ

E.g.: He was the last student who left the classroom.
= He was the last student to leave the classroom.

* Động kể từ là have/ had

E.g.: I had some chores that I need to bởi.
→ I had some chores to do

*  Đầu câu sở hữu Here (be), There (be):

E.g.: Here is the form that you must fill in.
→ Here is the size for you to fill in. 

4. Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ bằng sự việc dùng cụm danh từ

Với những mệnh đề mối quan hệ ko xác lập, tớ hoàn toàn có thể được rút gọn gàng bằng phương pháp sử dụng cụm danh kể từ sở hữu dạng: 

Relative Pronoun + be + danh từ/ cụm danh từ/ cụm giới từ

Bỏ đại kể từ mối quan hệ như who ,which và cả tobe.

E.g.: Taylor Swift, who is a popular singer, has just split up with her boyfriend.
→ Taylor Swift, a popular singer, has just split up with her boyfriend. 

5. Các bước rút gọn

Bước 1: Tìm mệnh đề tính kể từ nằm ở vị trí đâu, thông thường chính thức bởi vì who, which, that,…

Bước 2: Giảm kể từ mệnh đề xuống cụm kể từ.

1. Xem mệnh đề sở hữu công thức của cụm danh kể từ không? Nếu sở hữu vận dụng công thức ở mục 4.

2. Nếu không tồn tại công thức tớ xét cho tới những tín hiệu như the first, only,…, nếu như sở hữu thì vận dụng công thức ở mục 3. Dường như, rất cần phải xét tăng yếu tố nhị công ty kể từ sở hữu không giống nhau ko nếu như sở hữu sử dụng for sb.

3. Nếu không tồn tại 2 tình huống bên trên mới nhất xét coi câu cơ dữ thế chủ động hoặc tiêu cực nhưng mà sử dụng V-ing hoặc V-ed.

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm: Mẹo thực hiện bài bác tập dượt mệnh đề mối quan hệ nhập giờ đồng hồ Anh

Bài 1: Dùng cấu tạo rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ ghi chép lại những câu sau

1. The man who is standing there is a doctor.

2. The envelope which lies on the table has no stamp on it.

3. Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes and explosives.

4. My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house.

5. The students don’t know how to tát bởi exercises which were given by the teacher yesterday.

6. The diagrams which were made by young Faraday were sent to tát Sir Humphry Davy at the kết thúc of 1812.

7. The gentleman who lives next door to tát u is a well-known orator.

8. All the astronauts who are orbiting the earth in space capsules are weightless.

9. All students who don’t hand in their papers will fail in the exam.

10. I saw many houses that were destroyed by the storm.

Bài 2: Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ bên dưới đây

1. Do you know the woman who is coming towards us?

2. I come from a thành phố that is located in the southern part of the country.

3. The children who attend that school receive a good education.

4. The fence which surrounds our house is made of brick.

5. Be sure to tát follow the instructions that are given at the top of the page.

Xem thêm: Gợi ý 15+ màu tóc nâu lạnh tôn da, thu hút mọi ánh nhìn

6. They live in the house that was built in 1990.

Bài 3. Hãy ghi chép lại những câu sau bên dưới dạng rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ

1. The boy who is playing with my grandson is very fat.

………………………………………………………………..

2. The book which was recommended by teacher is very good.

………………………………………………………………..

3. The table, which was expensive, was sold for $1000.

………………………………………………………………..

4. The lamp, which was on the table, was made in Đài Loan Trung Quốc.

……………………………………………………………….

5. Her office was the next room that they had to tát fix.

……………………………………………………………………..

6. The woman who lives near my home page walks to tát work today.

…………………………………………………………………….

7. The dog that is sleeping on the floor won’t get up.

…………………………………………………………………….

8. Lyly is the only person who understands u.

…………………………………………………………………….

9. People who don’t have their exit cards cannot enter the library.

…………………………………………………………………….

10. Mike, who has lived in London for đôi mươi years, has gone through several earthquake.

…………………………………………………………………….

Keys:

Bài tập dượt 1:

1. The man standing there is a doctor.

2. The envelope lying on the table has no stamp on it.

3. Benzene, discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes and explosives.

4. My grandmother, being old and sick, never goes out of the house.

5. The student doesn’t know how to tát bởi the exercises given by the teacher yesterday.

6. The diagrams made by young Faraday were sent to tát Sir Humphry Davy at the kết thúc of 1812.

7. The gentleman living next door to tát u is a well-known orator.

8. All the astronauts orbiting the earth in space capsules are weightless.

9. All students not handing in their papers will fail in the exam.

10. I saw many houses destroyed by the storm.

Bài tập dượt 2:

1. Do you know the woman coming towards us?

2. I come from a thành phố located in the southern part of the country.

3. The children attending that school receive a good education.

4. The fence surrounding our house is made of brick.

5. Be sure to tát follow the instructions given at the top of the page.

Xem thêm: Hưởng dương,hưởng thọ

6. They live in the house built in 1990.

Bài tập dượt 3:

  1. The boy playing with my grandson is very fat.
  2. The book recommended by teacher is very exciting.
  3. The expensive table was sold for $9000.
  4. The lamp on the table was made in Đài Loan Trung Quốc.
  5. Her office was the next room to tát fix.
  6. The woman living near my home page walks to tát work today.
  7. The dog sleeping on the floor won’t get up.
  8. Lyly is the only person to tát understand u.
  9. People without their exit cards cannot enter the library.
  10. Mike , having lived in Florida for đôi mươi years, has gone through several earthquake.

Hi vọng với những bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ và phần lý thuyết ieltscaptoc cung ứng cho tới những các bạn sẽ hùn chúng ta gia tăng kiến thức và kỹ năng hiệu suất cao và đạt thành phẩm cao trong những bài bác đua giờ đồng hồ Anh chuẩn bị cho tới.