Biểu Mẫu

Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình 2022

Nội Dung Bài Viết

Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình 2022

Mẫu biên bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình hay còn gọi là bản kiểm điểm tự soi tự sửa theo nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng được là mẫu bản kiểm điểm của cá nhân. Bản kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết trung ương 4 khóa 12 này về những thiếu sót của cá nhân như phê bình về suy thoái tư tưởng đạo đức, về xây dựng đội ngũ cán bộ…… để từ đó tự kiểm điểm và phê bình theo đúng tinh thần về việc xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung Ương 4 tại đây.
Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình ở những điểm chưa làm tốt. Từ đó, các cá nhân biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và ra phương án phấn đấu cho những năm tiếp theo được tốt hơn. Dưới đây là các mẫu Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 để các bạn tham khảo để viết cho mình bản kiểm điểm đầy đủ nội dung.
Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng
Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng
Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên
Bản kiểm điểm đảng viên
1. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ đảng
Theo Bác Hồ, phê bình là nêu lên những khuyết điểm của đồng chí khác của tổ chức đảng nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm. Tự phê bình là bản thân tự mình soi rọi mình, tự nghiêm khắc, thật thà nhận, công khai nhận trước mặt mọi người khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau là phương pháp giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Thực chất của tự phê bình và phê bình là góp ý giúp đồng chí, đồng nghiệp và tự bản thân kiểm điểm lại xem cái làm được và cái chưa làm được, làm hay hoặc còn thiếu sót, sai lầm và từ đó phát huy cái tốt, tìm ra biện pháp khắc phục sửa chữa cái chưa hay, cái khuyết điểm, sai lầm. Vì vậy, tự phê bình và phê bình góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ gìn phẩm chất, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của Đảng và củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ sáng tạo của mọi cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng nghị quyết và lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng bộ, chi bộ và nhiệm vụ của cơ quan, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Theo đó, tự phê bình và phê bình nhằm mục đích để giúp nhau tiến bộ nên động cơ phải trong sáng, dựa trên “tình đồng chí yêu thương nhau”, phải biết lắng nghe và chờ đợi đồng chí tiếp thu để tránh việc làm cho người bị phê bình “nản chí, oán ghét”; không vì phê bình mà công kích, áp đặt khuyết điểm cho nhau. Khi phê bình người khác không được xoi mói “bớ lông, tìm vết” để tìm cơ hội “hạ bệ” lẫn nhau; “tránh công kích cá nhân, cãi bướng, trả thù, tiểu khí”. Thực hành tự phê bình và phê bình phải dân chủ, không mệnh lệnh, áp đặt. Nghĩa là phê bình ngay những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, không để chúng tích tụ lại, trầm trọng thêm. Điều quan trọng hơn nữa là tự phê bình và phê bình kịp thời sẽ uốn nắn ngay những lệch lạc, ngăn chặn không để chúng tái diễn ở cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng khác, không đợi đến khi sai lầm khuyết điểm đã rõ ràng, có bằng chứng pháp lý mới tiến hành tự phê bình và phê bình.
Tuy nhiên, trong thực tế tự phê và phê bình là vấn đề rất nhạy cảm, đụng chạm đến quyền lợi của từng cá nhân và tổ chức đảng, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, tư tưởng “dĩ hòa vi quý”, bởi tâm lí của con người thích được khen hơn là bị chê trách. Do đó, họ cho rằng tự nói ra khuyết điểm, tự nhận khuyết điểm nghĩa là tự thừa nhận sự non kém của mình; trong phê bình, còn có tư tưởng cấp dưới không dám phê bình cấp trên, người ít tuổi không dám phê bình người nhiều tuổi đó là yếu tố tâm lý đã ăn sâu và mang tính phổ biến trong mỗi con người, cán bộ, đảng viên, công chức. Bởi vậy, đấu tranh tự phê bình và phê bình là việc rất khó, nhưng không phải không làm được. Di huấn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ.Vì vậy, phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người” (Hồ Chí Minh toàn tập. NXBCTQG. Hà Nội 2002, tập 5, tr. 232).
Trong những năm qua, tự phê bình và phê bình của chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức đã có những chuyển biến tích cực, công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, chân tình, nhất là qua kiểm điểm tập thể và cá nhân đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đã góp phần củng cố đạo đức, phẩm chất, tư cách người đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thiết nghĩ, để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên đối với việc tự phê bình và phê bình, trước hết cần chú trọng công tác giáo dục, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, của từng cán bộ đảng viên trong tự phê bình, phê bình. Để tự phê bình và phê bình có hiệu quả, trước hết phải tạo được chuyển biến trong nhận thức, động cơ, thái độ, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trước vấn đề có tính quy luật trong xây dựng Đảng, phải coi tự phê bình và phê bình là công việc hàng ngày của Đảng. Như vậy, để thực hiện tốt tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trước hết đòi hỏi cấp ủy, chi bộ phải làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho mỗi cán bộ, đảng viên về tự phê bình và phê bình; xây dựng động cơ, thái độ, tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, trung thực, khách quan, thẳng thắn, chân thành, công tâm trong tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh khắc phục thái độ “dĩ hòa vi quý”, hữu khuynh né tránh “im lặng là vàng”, hoặc tô hồng thành tích, bao che, dấu giếm khuyết điểm và mọi biểu hiện cơ hội, thực dụng trong tự phê bình và phê bình.
2. Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…………………., ngày……. tháng………năm…………
BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH
(Theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng đảng)
Họ và tên …………………………………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ, đơn vị công tác…………………………………………………………………………………………….
– Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và tài liệu của Bộ Chính trị, Kế hoạch số …-KH/TU ngày …… của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
– Thực hiện Kế hoạch số 19- KH/HU ngày ………. của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “. Tôi xin tự kiểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) với các nội dung cụ thể như sau:
1- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên
a) Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Huyện uỷ và tham gia cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ đấu tranh bảo vệ nền tảng, tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng.
Trách nhiệm lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện Luật cán bộ, công chức và Quy định về những điều Đảng viên không được làm ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Trách nhiệm tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và thực hành tiết kiệm ở đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách. Trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác. Trách nhiệm đối với những sai phạm khác của tổ chức và cán bộ dưới quyền quản lý trực tiếp.
b) Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:
Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; thái độ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm cùa Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý trí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Có dung túng, bỏ qua hoặc phụ họa với những hiện tượng nói trái, làm trái đường lối, quan điểm của Đảng không? Có ý thức chủ động nghiên cứu, tìm tòi qua thực tiễn cuộc sống để tham gia đóng góp vào quá trình bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng không?
Có nói trái, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, làm những việc mà pháp luật không cho phép hoặc làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, uy tín của người cán bộ, đảng viên không?
Việc giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm chính, chí, công, vô tư. Có nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không? Có thật sự đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của đất nước lên trên hết, trước hết không? Có hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung không? Có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm không? Có khách quan, trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo của tập thể và góp ý phê bình cho đồng chí mình không? Có đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý không? Có biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý các hành vi tham nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng? Có nể nang, dung túng, không đấu tranh với những sai trái của cán bộ cùng cấp và dưới quyền?
Có lợi dụng quyền hạn để ban hành hoặc tác động ban hành cơ chế, chính sách làm lợi cho cá nhân, nhóm lợi ích? Có tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham nhũng, lãng phí; có làm trái quy định trong quản lý đất đai, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án…? Có để các doanh nghiệp “tác động”, chi phối đến các quyết định không?
Có chạy hoặc chấp nhận chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương, khen thưởng… như Văn kiện Đại hội XI đã nêu không? Có can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, đi nước ngoài trái quy định. Có lợi dụng chức vụ được giao để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quản lý trái quy định? Có ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác?
Có tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi hoặc đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước hoặc ngoài nước bằng nguồn tài trợ khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền? Có kê khai trung thực tài sản, thu nhập không? Có mở tài khoản cá nhân ở nước ngoài, tham gia hoạt động rửa tiền không?
Có lối sống lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh hay xa hoa, lãng phí? Có mê tín dị đoan, đốt đồ mã không? Có tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật; kỷ niệm ngày cưới, mừng thọ, mừng nhà mới xa hoa, lãng phí nhằm trục lợi? Có rượu chè bê tha, quan hệ nam nữ bất chính không?
Đi công tác cơ sở có đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả hay phô trương, hình thức? Có nặng về biểu dương mà ít chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém của lãnh đạo địa phương? Có vuốt ve mỵ dân, theo đuổi quần chúng không? Có thật thà, khiêm tốn, học tập, lắng nghe dân, nghe cấp dưới không?
2- Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
a) Kiểm điểm trách nhiệm trực tiếp phụ trách và trách nhiệm tham gia chỉ đạo, quyết định công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ kế cận, chủ chốt, nhất là cán bộ thay thế chức vụ mình đang đảm nhiệm; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc phòng, ban, ngành hoặc địa phương được phân công phụ trách.
b) Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:
Có thật sự công tâm, khách quan, trong sáng trong công tác cán bộ không? Có thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ không?
Có độc đoán, mất dân chủ, cục bộ (cơ quan, địa phương, đơn vị), có bị chi phối bởi lợi ích nhóm, “hậu duệ”, “tiền tệ”, “quan hệ” trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và đề nghị bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ không? Có tìm cách tác động để bố trí công việc cho vợ, con, người thân của mình không?
Có chịu tác động tiêu cực hoặc tìm cách tác động trong bổ nhiệm, điều động, bố trí phong và thăng quân hàm, khen thưởng cán bộ, nhất là đối với những người thân quen, con cháu họ hàng không?
Có sẵn sàng chấp nhận sự phân công, điều động của Tỉnh uỷ, của Ban Thường vụ Huyện uỷ không?
Có kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ không? Có nể nang không? Có thành kiến, trù dập những người nói và làm trái ý mình, gây mất đoàn kết nội bộ không?
3- Kiểm điểm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
a) Kiểm điểm trách nhiệm quán triệt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt lãnh đạo cơ quan thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, dẫn đến tình trạng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, khi có sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm; tạo kẽ hở cho ách tắc, trì trệ hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân.
b) Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:
Có chấp hành đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách không? Ý thức tổ chức kỷ luật thế nào? Có mất dân chủ gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền không?
Có lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân không? Có biểu hiện thành tích thì nhận, khuyết điểm lại đổ cho tập thể không?
Làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao?
Có giữ đúng kỷ luật phát ngôn, có làm lộ lọt thông tin bí mật trong sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ không? Có trung thực báo cáo với Đảng về những khuyết điểm, yếu kém của ngành, lĩnh vực, địa phương mình trực tiếp phụ trách không?
4- Ý kiến của bản thân về những góp ý của các tổ chức và cá nhân, cần làm rõ những góp ý nào là đúng cần phải tiếp thu và đã tiếp thu, kiểm điểm như thể nào? Những góp ý nào chưa đúng cần được trình bày, thông tin lại? Những vấn đề cần lưu ý để sửa chữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Những khuyết điểm, hạn chế gì đã chủ động khắc phục, sửa chữa từ sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII?
Kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này.
Có đề xuất, kiến nghị gì góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương, thực hiện tự phê bình và phê bình lần này thu được kết quả?
Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), kính mong các đồng chí tham gia đóng góp ý kiến.

Người viết bản kiểm điểm(Ký và ghi rõ họ tên)
3. Mẫu kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo nghị quyết trung ương 4
ĐẢNG UỶ XÃ ….CHI BỘ TRƯỜNG THCS ….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………., ngày….tháng….năm….
BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNHTheo Nghị quyết Trung ương 4 – khoá XI“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Họ và tên: ………….
Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Chi bộ – Phó hiệu trưởng
Là đảng viên thuộc chi bộ: Trường THCS ….
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 – Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24.02.2012; Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12.3.2012 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 27.3.2012 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh; Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 03.4.2012 của Ban thường vụ tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 7.5.2012 của Ban thường vụ huyện uỷ Thuận Châu về quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Hướng dẫn số 01-HD/BPTT ngày 15.11.2012 của Bộ phận thường trực Ban thường vụ huyện uỷ về việc chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí lãnh đạo theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng; các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với bản thân; báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, tôi xin kiểm điểm tự phê bình như sau:
1- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.
* Ưu điểm:
1.1- Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với tập thể lãnh đạo và tham gia cùng tập thể lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất, ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng bộ và trong Đảng.
Là Phó Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng, tôi luôn nhận thức đây là trách nhiệm của người đảng viên được tổ chức phân công. Do đó, luôn nêu cao trách nhiệm lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và tỉnh uỷ; chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và Quy định về những điều đảng viên không được làm ở lĩnh vực được phân công phụ trách.
1.2- Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:
– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có thái độ kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Không dung túng, bỏ qua hoặc phụ hoạ những hiện tượng nói trái, làm trái đường lối, quan điểm của Đảng. Luôn có ý thức chủ động nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Bản #kiểm #điểm #tự #phê #bình #và #phê #bình

Mẫu biên bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình hay còn gọi là bản kiểm điểm tự soi tự sửa theo nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng được là mẫu bản kiểm điểm của cá nhân. Bản kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết trung ương 4 khóa 12 này về những thiếu sót của cá nhân như phê bình về suy thoái tư tưởng đạo đức, về xây dựng đội ngũ cán bộ…… để từ đó tự kiểm điểm và phê bình theo đúng tinh thần về việc xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung Ương 4 tại đây.

Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình ở những điểm chưa làm tốt. Từ đó, các cá nhân biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và ra phương án phấn đấu cho những năm tiếp theo được tốt hơn. Dưới đây là các mẫu Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 để các bạn tham khảo để viết cho mình bản kiểm điểm đầy đủ nội dung.

 • Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng
 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng
 • Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên
 • Bản kiểm điểm đảng viên

1. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ đảng

Theo Bác Hồ, phê bình là nêu lên những khuyết điểm của đồng chí khác của tổ chức đảng nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm. Tự phê bình là bản thân tự mình soi rọi mình, tự nghiêm khắc, thật thà nhận, công khai nhận trước mặt mọi người khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau là phương pháp giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Thực chất của tự phê bình và phê bình là góp ý giúp đồng chí, đồng nghiệp và tự bản thân kiểm điểm lại xem cái làm được và cái chưa làm được, làm hay hoặc còn thiếu sót, sai lầm và từ đó phát huy cái tốt, tìm ra biện pháp khắc phục sửa chữa cái chưa hay, cái khuyết điểm, sai lầm. Vì vậy, tự phê bình và phê bình góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ gìn phẩm chất, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của Đảng và củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ sáng tạo của mọi cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng nghị quyết và lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng bộ, chi bộ và nhiệm vụ của cơ quan, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, tự phê bình và phê bình nhằm mục đích để giúp nhau tiến bộ nên động cơ phải trong sáng, dựa trên “tình đồng chí yêu thương nhau”, phải biết lắng nghe và chờ đợi đồng chí tiếp thu để tránh việc làm cho người bị phê bình “nản chí, oán ghét”; không vì phê bình mà công kích, áp đặt khuyết điểm cho nhau. Khi phê bình người khác không được xoi mói “bớ lông, tìm vết” để tìm cơ hội “hạ bệ” lẫn nhau; “tránh công kích cá nhân, cãi bướng, trả thù, tiểu khí”. Thực hành tự phê bình và phê bình phải dân chủ, không mệnh lệnh, áp đặt. Nghĩa là phê bình ngay những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, không để chúng tích tụ lại, trầm trọng thêm. Điều quan trọng hơn nữa là tự phê bình và phê bình kịp thời sẽ uốn nắn ngay những lệch lạc, ngăn chặn không để chúng tái diễn ở cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng khác, không đợi đến khi sai lầm khuyết điểm đã rõ ràng, có bằng chứng pháp lý mới tiến hành tự phê bình và phê bình.

Tuy nhiên, trong thực tế tự phê và phê bình là vấn đề rất nhạy cảm, đụng chạm đến quyền lợi của từng cá nhân và tổ chức đảng, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, tư tưởng “dĩ hòa vi quý”, bởi tâm lí của con người thích được khen hơn là bị chê trách. Do đó, họ cho rằng tự nói ra khuyết điểm, tự nhận khuyết điểm nghĩa là tự thừa nhận sự non kém của mình; trong phê bình, còn có tư tưởng cấp dưới không dám phê bình cấp trên, người ít tuổi không dám phê bình người nhiều tuổi đó là yếu tố tâm lý đã ăn sâu và mang tính phổ biến trong mỗi con người, cán bộ, đảng viên, công chức. Bởi vậy, đấu tranh tự phê bình và phê bình là việc rất khó, nhưng không phải không làm được. Di huấn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ.Vì vậy, phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người” (Hồ Chí Minh toàn tập. NXBCTQG. Hà Nội 2002, tập 5, tr. 232).

Trong những năm qua, tự phê bình và phê bình của chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức đã có những chuyển biến tích cực, công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, chân tình, nhất là qua kiểm điểm tập thể và cá nhân đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đã góp phần củng cố đạo đức, phẩm chất, tư cách người đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thiết nghĩ, để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên đối với việc tự phê bình và phê bình, trước hết cần chú trọng công tác giáo dục, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, của từng cán bộ đảng viên trong tự phê bình, phê bình. Để tự phê bình và phê bình có hiệu quả, trước hết phải tạo được chuyển biến trong nhận thức, động cơ, thái độ, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trước vấn đề có tính quy luật trong xây dựng Đảng, phải coi tự phê bình và phê bình là công việc hàng ngày của Đảng. Như vậy, để thực hiện tốt tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trước hết đòi hỏi cấp ủy, chi bộ phải làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho mỗi cán bộ, đảng viên về tự phê bình và phê bình; xây dựng động cơ, thái độ, tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, trung thực, khách quan, thẳng thắn, chân thành, công tâm trong tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh khắc phục thái độ “dĩ hòa vi quý”, hữu khuynh né tránh “im lặng là vàng”, hoặc tô hồng thành tích, bao che, dấu giếm khuyết điểm và mọi biểu hiện cơ hội, thực dụng trong tự phê bình và phê bình.

2. Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………………., ngày……. tháng………năm…………

BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

(Theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng đảng)

Họ và tên …………………………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ, đơn vị công tác…………………………………………………………………………………………….

– Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và tài liệu của Bộ Chính trị, Kế hoạch số …-KH/TU ngày …… của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

– Thực hiện Kế hoạch số 19- KH/HU ngày ………. của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “. Tôi xin tự kiểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) với các nội dung cụ thể như sau:

1- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên

a) Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Huyện uỷ và tham gia cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ đấu tranh bảo vệ nền tảng, tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng.

Trách nhiệm lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện Luật cán bộ, công chức và Quy định về những điều Đảng viên không được làm ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Trách nhiệm tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và thực hành tiết kiệm ở đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách. Trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác. Trách nhiệm đối với những sai phạm khác của tổ chức và cán bộ dưới quyền quản lý trực tiếp.

b) Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:

 • Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; thái độ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm cùa Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý trí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Có dung túng, bỏ qua hoặc phụ họa với những hiện tượng nói trái, làm trái đường lối, quan điểm của Đảng không? Có ý thức chủ động nghiên cứu, tìm tòi qua thực tiễn cuộc sống để tham gia đóng góp vào quá trình bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng không?
 • Có nói trái, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, làm những việc mà pháp luật không cho phép hoặc làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, uy tín của người cán bộ, đảng viên không?
 • Việc giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm chính, chí, công, vô tư. Có nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không? Có thật sự đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của đất nước lên trên hết, trước hết không? Có hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung không? Có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm không? Có khách quan, trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo của tập thể và góp ý phê bình cho đồng chí mình không? Có đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý không? Có biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý các hành vi tham nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng? Có nể nang, dung túng, không đấu tranh với những sai trái của cán bộ cùng cấp và dưới quyền?
 • Có lợi dụng quyền hạn để ban hành hoặc tác động ban hành cơ chế, chính sách làm lợi cho cá nhân, nhóm lợi ích? Có tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham nhũng, lãng phí; có làm trái quy định trong quản lý đất đai, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án…? Có để các doanh nghiệp “tác động”, chi phối đến các quyết định không?
 • Có chạy hoặc chấp nhận chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương, khen thưởng… như Văn kiện Đại hội XI đã nêu không? Có can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, đi nước ngoài trái quy định. Có lợi dụng chức vụ được giao để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quản lý trái quy định? Có ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác?
 • Có tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi hoặc đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước hoặc ngoài nước bằng nguồn tài trợ khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền? Có kê khai trung thực tài sản, thu nhập không? Có mở tài khoản cá nhân ở nước ngoài, tham gia hoạt động rửa tiền không?
 • Có lối sống lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh hay xa hoa, lãng phí? Có mê tín dị đoan, đốt đồ mã không? Có tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật; kỷ niệm ngày cưới, mừng thọ, mừng nhà mới xa hoa, lãng phí nhằm trục lợi? Có rượu chè bê tha, quan hệ nam nữ bất chính không?
 • Đi công tác cơ sở có đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả hay phô trương, hình thức? Có nặng về biểu dương mà ít chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém của lãnh đạo địa phương? Có vuốt ve mỵ dân, theo đuổi quần chúng không? Có thật thà, khiêm tốn, học tập, lắng nghe dân, nghe cấp dưới không?

2- Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

a) Kiểm điểm trách nhiệm trực tiếp phụ trách và trách nhiệm tham gia chỉ đạo, quyết định công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ kế cận, chủ chốt, nhất là cán bộ thay thế chức vụ mình đang đảm nhiệm; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc phòng, ban, ngành hoặc địa phương được phân công phụ trách.

b) Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:

 • Có thật sự công tâm, khách quan, trong sáng trong công tác cán bộ không? Có thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ không?
 • Có độc đoán, mất dân chủ, cục bộ (cơ quan, địa phương, đơn vị), có bị chi phối bởi lợi ích nhóm, “hậu duệ”, “tiền tệ”, “quan hệ” trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và đề nghị bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ không? Có tìm cách tác động để bố trí công việc cho vợ, con, người thân của mình không?
 • Có chịu tác động tiêu cực hoặc tìm cách tác động trong bổ nhiệm, điều động, bố trí phong và thăng quân hàm, khen thưởng cán bộ, nhất là đối với những người thân quen, con cháu họ hàng không?
 • Có sẵn sàng chấp nhận sự phân công, điều động của Tỉnh uỷ, của Ban Thường vụ Huyện uỷ không?
 • Có kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ không? Có nể nang không? Có thành kiến, trù dập những người nói và làm trái ý mình, gây mất đoàn kết nội bộ không?

3- Kiểm điểm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

a) Kiểm điểm trách nhiệm quán triệt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt lãnh đạo cơ quan thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, dẫn đến tình trạng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, khi có sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm; tạo kẽ hở cho ách tắc, trì trệ hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân.

b) Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:

 • Có chấp hành đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách không? Ý thức tổ chức kỷ luật thế nào? Có mất dân chủ gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền không?
 • Có lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân không? Có biểu hiện thành tích thì nhận, khuyết điểm lại đổ cho tập thể không?
 • Làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao?
 • Có giữ đúng kỷ luật phát ngôn, có làm lộ lọt thông tin bí mật trong sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ không? Có trung thực báo cáo với Đảng về những khuyết điểm, yếu kém của ngành, lĩnh vực, địa phương mình trực tiếp phụ trách không?

4- Ý kiến của bản thân về những góp ý của các tổ chức và cá nhân, cần làm rõ những góp ý nào là đúng cần phải tiếp thu và đã tiếp thu, kiểm điểm như thể nào? Những góp ý nào chưa đúng cần được trình bày, thông tin lại? Những vấn đề cần lưu ý để sửa chữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Những khuyết điểm, hạn chế gì đã chủ động khắc phục, sửa chữa từ sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII?

 • Kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này.
 • Có đề xuất, kiến nghị gì góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương, thực hiện tự phê bình và phê bình lần này thu được kết quả?

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), kính mong các đồng chí tham gia đóng góp ý kiến.

Người viết bản kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo nghị quyết trung ương 4

ĐẢNG UỶ XÃ ….
CHI BỘ TRƯỜNG THCS ….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………………., ngày….tháng….năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH
Theo Nghị quyết Trung ương 4 – khoá XI
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Họ và tên: ………….

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Chi bộ – Phó hiệu trưởng

Là đảng viên thuộc chi bộ: Trường THCS ….

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 – Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24.02.2012; Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12.3.2012 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 27.3.2012 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh; Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 03.4.2012 của Ban thường vụ tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 7.5.2012 của Ban thường vụ huyện uỷ Thuận Châu về quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Hướng dẫn số 01-HD/BPTT ngày 15.11.2012 của Bộ phận thường trực Ban thường vụ huyện uỷ về việc chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí lãnh đạo theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng; các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với bản thân; báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, tôi xin kiểm điểm tự phê bình như sau:

1- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

* Ưu điểm:

1.1- Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với tập thể lãnh đạo và tham gia cùng tập thể lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất, ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng bộ và trong Đảng.

Là Phó Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng, tôi luôn nhận thức đây là trách nhiệm của người đảng viên được tổ chức phân công. Do đó, luôn nêu cao trách nhiệm lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và tỉnh uỷ; chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và Quy định về những điều đảng viên không được làm ở lĩnh vực được phân công phụ trách.

1.2- Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có thái độ kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Không dung túng, bỏ qua hoặc phụ hoạ những hiện tượng nói trái, làm trái đường lối, quan điểm của Đảng. Luôn có ý thức chủ động nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm

Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình 2022

Mẫu biên bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình hay còn gọi là bản kiểm điểm tự soi tự sửa theo nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng được là mẫu bản kiểm điểm của cá nhân. Bản kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết trung ương 4 khóa 12 này về những thiếu sót của cá nhân như phê bình về suy thoái tư tưởng đạo đức, về xây dựng đội ngũ cán bộ…… để từ đó tự kiểm điểm và phê bình theo đúng tinh thần về việc xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung Ương 4 tại đây.
Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình ở những điểm chưa làm tốt. Từ đó, các cá nhân biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và ra phương án phấn đấu cho những năm tiếp theo được tốt hơn. Dưới đây là các mẫu Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 để các bạn tham khảo để viết cho mình bản kiểm điểm đầy đủ nội dung.
Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng
Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng
Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên
Bản kiểm điểm đảng viên
1. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ đảng
Theo Bác Hồ, phê bình là nêu lên những khuyết điểm của đồng chí khác của tổ chức đảng nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm. Tự phê bình là bản thân tự mình soi rọi mình, tự nghiêm khắc, thật thà nhận, công khai nhận trước mặt mọi người khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau là phương pháp giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Thực chất của tự phê bình và phê bình là góp ý giúp đồng chí, đồng nghiệp và tự bản thân kiểm điểm lại xem cái làm được và cái chưa làm được, làm hay hoặc còn thiếu sót, sai lầm và từ đó phát huy cái tốt, tìm ra biện pháp khắc phục sửa chữa cái chưa hay, cái khuyết điểm, sai lầm. Vì vậy, tự phê bình và phê bình góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ gìn phẩm chất, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của Đảng và củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ sáng tạo của mọi cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng nghị quyết và lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng bộ, chi bộ và nhiệm vụ của cơ quan, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Theo đó, tự phê bình và phê bình nhằm mục đích để giúp nhau tiến bộ nên động cơ phải trong sáng, dựa trên “tình đồng chí yêu thương nhau”, phải biết lắng nghe và chờ đợi đồng chí tiếp thu để tránh việc làm cho người bị phê bình “nản chí, oán ghét”; không vì phê bình mà công kích, áp đặt khuyết điểm cho nhau. Khi phê bình người khác không được xoi mói “bớ lông, tìm vết” để tìm cơ hội “hạ bệ” lẫn nhau; “tránh công kích cá nhân, cãi bướng, trả thù, tiểu khí”. Thực hành tự phê bình và phê bình phải dân chủ, không mệnh lệnh, áp đặt. Nghĩa là phê bình ngay những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, không để chúng tích tụ lại, trầm trọng thêm. Điều quan trọng hơn nữa là tự phê bình và phê bình kịp thời sẽ uốn nắn ngay những lệch lạc, ngăn chặn không để chúng tái diễn ở cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng khác, không đợi đến khi sai lầm khuyết điểm đã rõ ràng, có bằng chứng pháp lý mới tiến hành tự phê bình và phê bình.
Tuy nhiên, trong thực tế tự phê và phê bình là vấn đề rất nhạy cảm, đụng chạm đến quyền lợi của từng cá nhân và tổ chức đảng, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, tư tưởng “dĩ hòa vi quý”, bởi tâm lí của con người thích được khen hơn là bị chê trách. Do đó, họ cho rằng tự nói ra khuyết điểm, tự nhận khuyết điểm nghĩa là tự thừa nhận sự non kém của mình; trong phê bình, còn có tư tưởng cấp dưới không dám phê bình cấp trên, người ít tuổi không dám phê bình người nhiều tuổi đó là yếu tố tâm lý đã ăn sâu và mang tính phổ biến trong mỗi con người, cán bộ, đảng viên, công chức. Bởi vậy, đấu tranh tự phê bình và phê bình là việc rất khó, nhưng không phải không làm được. Di huấn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ.Vì vậy, phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người” (Hồ Chí Minh toàn tập. NXBCTQG. Hà Nội 2002, tập 5, tr. 232).
Trong những năm qua, tự phê bình và phê bình của chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức đã có những chuyển biến tích cực, công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, chân tình, nhất là qua kiểm điểm tập thể và cá nhân đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đã góp phần củng cố đạo đức, phẩm chất, tư cách người đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thiết nghĩ, để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên đối với việc tự phê bình và phê bình, trước hết cần chú trọng công tác giáo dục, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, của từng cán bộ đảng viên trong tự phê bình, phê bình. Để tự phê bình và phê bình có hiệu quả, trước hết phải tạo được chuyển biến trong nhận thức, động cơ, thái độ, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trước vấn đề có tính quy luật trong xây dựng Đảng, phải coi tự phê bình và phê bình là công việc hàng ngày của Đảng. Như vậy, để thực hiện tốt tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trước hết đòi hỏi cấp ủy, chi bộ phải làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho mỗi cán bộ, đảng viên về tự phê bình và phê bình; xây dựng động cơ, thái độ, tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, trung thực, khách quan, thẳng thắn, chân thành, công tâm trong tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh khắc phục thái độ “dĩ hòa vi quý”, hữu khuynh né tránh “im lặng là vàng”, hoặc tô hồng thành tích, bao che, dấu giếm khuyết điểm và mọi biểu hiện cơ hội, thực dụng trong tự phê bình và phê bình.
2. Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…………………., ngày……. tháng………năm…………
BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH
(Theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng đảng)
Họ và tên …………………………………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ, đơn vị công tác…………………………………………………………………………………………….
– Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và tài liệu của Bộ Chính trị, Kế hoạch số …-KH/TU ngày …… của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
– Thực hiện Kế hoạch số 19- KH/HU ngày ………. của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “. Tôi xin tự kiểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) với các nội dung cụ thể như sau:
1- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên
a) Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Huyện uỷ và tham gia cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ đấu tranh bảo vệ nền tảng, tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng.
Trách nhiệm lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện Luật cán bộ, công chức và Quy định về những điều Đảng viên không được làm ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Trách nhiệm tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và thực hành tiết kiệm ở đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách. Trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác. Trách nhiệm đối với những sai phạm khác của tổ chức và cán bộ dưới quyền quản lý trực tiếp.
b) Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:
Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; thái độ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm cùa Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý trí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Có dung túng, bỏ qua hoặc phụ họa với những hiện tượng nói trái, làm trái đường lối, quan điểm của Đảng không? Có ý thức chủ động nghiên cứu, tìm tòi qua thực tiễn cuộc sống để tham gia đóng góp vào quá trình bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng không?
Có nói trái, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, làm những việc mà pháp luật không cho phép hoặc làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, uy tín của người cán bộ, đảng viên không?
Việc giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm chính, chí, công, vô tư. Có nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không? Có thật sự đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của đất nước lên trên hết, trước hết không? Có hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung không? Có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm không? Có khách quan, trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo của tập thể và góp ý phê bình cho đồng chí mình không? Có đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý không? Có biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý các hành vi tham nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng? Có nể nang, dung túng, không đấu tranh với những sai trái của cán bộ cùng cấp và dưới quyền?
Có lợi dụng quyền hạn để ban hành hoặc tác động ban hành cơ chế, chính sách làm lợi cho cá nhân, nhóm lợi ích? Có tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham nhũng, lãng phí; có làm trái quy định trong quản lý đất đai, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án…? Có để các doanh nghiệp “tác động”, chi phối đến các quyết định không?
Có chạy hoặc chấp nhận chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương, khen thưởng… như Văn kiện Đại hội XI đã nêu không? Có can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, đi nước ngoài trái quy định. Có lợi dụng chức vụ được giao để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quản lý trái quy định? Có ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác?
Có tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi hoặc đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước hoặc ngoài nước bằng nguồn tài trợ khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền? Có kê khai trung thực tài sản, thu nhập không? Có mở tài khoản cá nhân ở nước ngoài, tham gia hoạt động rửa tiền không?
Có lối sống lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh hay xa hoa, lãng phí? Có mê tín dị đoan, đốt đồ mã không? Có tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật; kỷ niệm ngày cưới, mừng thọ, mừng nhà mới xa hoa, lãng phí nhằm trục lợi? Có rượu chè bê tha, quan hệ nam nữ bất chính không?
Đi công tác cơ sở có đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả hay phô trương, hình thức? Có nặng về biểu dương mà ít chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém của lãnh đạo địa phương? Có vuốt ve mỵ dân, theo đuổi quần chúng không? Có thật thà, khiêm tốn, học tập, lắng nghe dân, nghe cấp dưới không?
2- Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
a) Kiểm điểm trách nhiệm trực tiếp phụ trách và trách nhiệm tham gia chỉ đạo, quyết định công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ kế cận, chủ chốt, nhất là cán bộ thay thế chức vụ mình đang đảm nhiệm; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc phòng, ban, ngành hoặc địa phương được phân công phụ trách.
b) Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:
Có thật sự công tâm, khách quan, trong sáng trong công tác cán bộ không? Có thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ không?
Có độc đoán, mất dân chủ, cục bộ (cơ quan, địa phương, đơn vị), có bị chi phối bởi lợi ích nhóm, “hậu duệ”, “tiền tệ”, “quan hệ” trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và đề nghị bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ không? Có tìm cách tác động để bố trí công việc cho vợ, con, người thân của mình không?
Có chịu tác động tiêu cực hoặc tìm cách tác động trong bổ nhiệm, điều động, bố trí phong và thăng quân hàm, khen thưởng cán bộ, nhất là đối với những người thân quen, con cháu họ hàng không?
Có sẵn sàng chấp nhận sự phân công, điều động của Tỉnh uỷ, của Ban Thường vụ Huyện uỷ không?
Có kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ không? Có nể nang không? Có thành kiến, trù dập những người nói và làm trái ý mình, gây mất đoàn kết nội bộ không?
3- Kiểm điểm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
a) Kiểm điểm trách nhiệm quán triệt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt lãnh đạo cơ quan thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, dẫn đến tình trạng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, khi có sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm; tạo kẽ hở cho ách tắc, trì trệ hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân.
b) Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:
Có chấp hành đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách không? Ý thức tổ chức kỷ luật thế nào? Có mất dân chủ gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền không?
Có lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân không? Có biểu hiện thành tích thì nhận, khuyết điểm lại đổ cho tập thể không?
Làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao?
Có giữ đúng kỷ luật phát ngôn, có làm lộ lọt thông tin bí mật trong sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ không? Có trung thực báo cáo với Đảng về những khuyết điểm, yếu kém của ngành, lĩnh vực, địa phương mình trực tiếp phụ trách không?
4- Ý kiến của bản thân về những góp ý của các tổ chức và cá nhân, cần làm rõ những góp ý nào là đúng cần phải tiếp thu và đã tiếp thu, kiểm điểm như thể nào? Những góp ý nào chưa đúng cần được trình bày, thông tin lại? Những vấn đề cần lưu ý để sửa chữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Những khuyết điểm, hạn chế gì đã chủ động khắc phục, sửa chữa từ sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII?
Kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này.
Có đề xuất, kiến nghị gì góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương, thực hiện tự phê bình và phê bình lần này thu được kết quả?
Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), kính mong các đồng chí tham gia đóng góp ý kiến.

Người viết bản kiểm điểm(Ký và ghi rõ họ tên)
3. Mẫu kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo nghị quyết trung ương 4
ĐẢNG UỶ XÃ ….CHI BỘ TRƯỜNG THCS ….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………., ngày….tháng….năm….
BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNHTheo Nghị quyết Trung ương 4 – khoá XI“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Họ và tên: ………….
Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Chi bộ – Phó hiệu trưởng
Là đảng viên thuộc chi bộ: Trường THCS ….
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 – Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24.02.2012; Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12.3.2012 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 27.3.2012 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh; Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 03.4.2012 của Ban thường vụ tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 7.5.2012 của Ban thường vụ huyện uỷ Thuận Châu về quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Hướng dẫn số 01-HD/BPTT ngày 15.11.2012 của Bộ phận thường trực Ban thường vụ huyện uỷ về việc chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí lãnh đạo theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng; các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với bản thân; báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, tôi xin kiểm điểm tự phê bình như sau:
1- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.
* Ưu điểm:
1.1- Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với tập thể lãnh đạo và tham gia cùng tập thể lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất, ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng bộ và trong Đảng.
Là Phó Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng, tôi luôn nhận thức đây là trách nhiệm của người đảng viên được tổ chức phân công. Do đó, luôn nêu cao trách nhiệm lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và tỉnh uỷ; chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và Quy định về những điều đảng viên không được làm ở lĩnh vực được phân công phụ trách.
1.2- Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:
– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có thái độ kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Không dung túng, bỏ qua hoặc phụ hoạ những hiện tượng nói trái, làm trái đường lối, quan điểm của Đảng. Luôn có ý thức chủ động nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Bản #kiểm #điểm #tự #phê #bình #và #phê #bình

 • Tổng Hợp: Du Lịch Sen Vàng
 • #Bản #kiểm #điểm #tự #phê #bình #và #phê #bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button