Bảng xếp loại hạnh kiểm học sinh Xếp loại hạnh kiểm học sinh

Nội Dung Bài Viết

Bảng xếp loại hạnh kiểm học sinh Xếp loại hạnh kiểm học sinh

Bảng xếp loại hạnh kiểm học sinh năm 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, giúp giáo viên nhanh chóng hoàn thiện bảng biểu về xếp loại hạnh kiểm cho các em học sinh của mình.
Việc đánh giá hạnh kiểm của học sinh căn cứ vào các biểu hiện cụ thể về thái độ và hành vi đạo đức; ứng xử trong mối quan hệ với thầy giáo, cô giáo, cán bộ với gia đình, bạn bè và quan hệ xã hội; ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập; kết quả tham gia lao động, hoạt động tập thể của lớp, của trường và của xã hội….. Bên cạnh đó các bạn xem thêm biên bản xếp loại hạnh kiểm học sinh. Vậy dưới đây là 2 mẫu bảng xếp loại hạnh kiểm học sinh, mời các bạn cùng theo dõi nhé.
Bảng xếp loại hạnh kiểm học sinh – Mẫu 1

TRƯỜNG THCS …………
LỚP …………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BẢNG XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH
HỌC KỲ …. NĂM HỌC 20… – 20….

TT
Họ và tên học sinh
Xếp loại học lực
Xếp loại hạnh kiểm của GVCN
Điều chỉnh XL về HK của HĐSP (nếu có)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

* Tổng hợp về kết quả xếp loại hạnh kiểm của giáo viên chủ nhiệm:
– Loại tốt: …..; tỉ lệ %: – Loại khá: …..; tỉ lệ %:
– Loại TB: …..; tỉ lệ %: – Loại yếu: …..; tỉ lệ %:
* Tổng hợp về kết quả xếp loại hạnh kiểm của Hội đồng sư phạm nhà trường:
– Loại tốt: …..; tỉ lệ %: – Loại khá: …..; tỉ lệ %:
– Loại TB: …..; tỉ lệ %: – Loại yếu: …..; tỉ lệ %:

……. ngày … tháng … năm 20……
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP(Ký và ghi rõ họ tên)

* Lưu ý: GVCN tổ chức xếp loại hạnh kiểm học sinh theo mẫu này và thông qua kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh trong cuộc họp xét duyệt hạnh kiểm của học sinh do nhà trường tổ chức
Xếp loại hạnh kiểm học sinh – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ……….
TRƯỜNG ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH – NĂM HỌC ………………..
LỚP: ………………. (GVCN …………………)
STT
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
NỮ
TS NGÀY NGHỈ
DỰ KIẾN

P
F

1

 
 

2

 
 

3

 
 

4

 
 

5

 
 

6

 
 

7

 
 

8

 
 

9

 
 

10

 
 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)

#Bảng #xếp #loại #hạnh #kiểm #học #sinh #Xếp #loại #hạnh #kiểm #học #sinh

Xếp loại hạnh kiểm của học sinh năm học 2021-2022 Gồm 2 mẫu giúp giáo viên điền nhanh vào biểu đồ xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

Đánh giá hạnh kiểm của học sinh dựa trên những biểu hiện cụ thể về thái độ và hành vi đạo đức; ứng xử trong các mối quan hệ với giáo viên, giáo sư, nhân viên với gia đình, bạn bè và các mối quan hệ xã hội; ý thức nỗ lực vươn lên trong học tập; kết quả tham gia công việc, hoạt động tập thể của lớp, của trường và xã hội… Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm Biên bản xếp loại hạnh kiểm của học sinh. Vì vậy, đây là 2 ví dụ về xếp loại hạnh kiểm của học sinh, xin vui lòng theo dõi.

Bảng đánh giá hạnh kiểm của học sinh – Học phần 1

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG …………

LỚP ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

XẾP HẠNG HẠNH PHÚC CỦA SINH VIÊN

HỌC KỲ …. NĂM HỌC 20… – 20….

TT Họ và tên của học sinh xếp hạng học tập Đánh giá hạnh kiểm của GVCN Điều chỉnh chính sách phí hợp đồng tuyển sinh (nếu có)
Đầu tiên
hai
3
4
5
6
7
số 8
9
mười
11
Thứ mười hai
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

* Tổng hợp kết quả xếp loại hạnh kiểm của giáo viên:

– Kính gửi:… ..; %: – Xếp loại Khá:… ..; mối quan hệ %:

– Loại TB:… ..; tỷ lệ phần trăm: – Loại yếu:… ..; mối quan hệ %:

* Tổng hợp kết quả hoạt động của HĐSP nhà trường:

– Kính gửi:… ..; %: – Xếp loại Khá:… ..; mối quan hệ %:

– Loại TB:… ..; tỷ lệ phần trăm: – Loại yếu:… ..; mối quan hệ %:

……. ngày … tháng … năm 20
QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)

* Quan sát: Giáo viên cho điểm hạnh kiểm của học sinh theo mẫu này và thông qua kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh tại cuộc họp nhận xét hạnh kiểm của học sinh do nhà trường tổ chức.

Đánh giá hạnh kiểm của học sinh – Học phần 2

PHÒNG GD & ĐT QUẬN ………….

TRƯỜNG HỌC ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

PHÂN LOẠI HÀNH VI HỌC SINH – NĂM HỌC ……………….

LỚP: ………………. (GVCN …………………………)

STT TÊN VÀ HỌ NGÀY SINH GIỐNG CÁI TS NGÀY THÀNH CÔNG KỲ VỌNG
P. F.
Đầu tiên
hai
3
4
5
6
7
số 8
9
mười

NGƯỜI GIÁM HỘ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm

Bảng xếp loại hạnh kiểm học sinh Xếp loại hạnh kiểm học sinh

Bảng xếp loại hạnh kiểm học sinh năm 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, giúp giáo viên nhanh chóng hoàn thiện bảng biểu về xếp loại hạnh kiểm cho các em học sinh của mình.
Việc đánh giá hạnh kiểm của học sinh căn cứ vào các biểu hiện cụ thể về thái độ và hành vi đạo đức; ứng xử trong mối quan hệ với thầy giáo, cô giáo, cán bộ với gia đình, bạn bè và quan hệ xã hội; ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập; kết quả tham gia lao động, hoạt động tập thể của lớp, của trường và của xã hội….. Bên cạnh đó các bạn xem thêm biên bản xếp loại hạnh kiểm học sinh. Vậy dưới đây là 2 mẫu bảng xếp loại hạnh kiểm học sinh, mời các bạn cùng theo dõi nhé.
Bảng xếp loại hạnh kiểm học sinh – Mẫu 1

TRƯỜNG THCS …………
LỚP …………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BẢNG XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH
HỌC KỲ …. NĂM HỌC 20… – 20….

TT
Họ và tên học sinh
Xếp loại học lực
Xếp loại hạnh kiểm của GVCN
Điều chỉnh XL về HK của HĐSP (nếu có)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

* Tổng hợp về kết quả xếp loại hạnh kiểm của giáo viên chủ nhiệm:
– Loại tốt: …..; tỉ lệ %: – Loại khá: …..; tỉ lệ %:
– Loại TB: …..; tỉ lệ %: – Loại yếu: …..; tỉ lệ %:
* Tổng hợp về kết quả xếp loại hạnh kiểm của Hội đồng sư phạm nhà trường:
– Loại tốt: …..; tỉ lệ %: – Loại khá: …..; tỉ lệ %:
– Loại TB: …..; tỉ lệ %: – Loại yếu: …..; tỉ lệ %:

……. ngày … tháng … năm 20……
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP(Ký và ghi rõ họ tên)

* Lưu ý: GVCN tổ chức xếp loại hạnh kiểm học sinh theo mẫu này và thông qua kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh trong cuộc họp xét duyệt hạnh kiểm của học sinh do nhà trường tổ chức
Xếp loại hạnh kiểm học sinh – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ……….
TRƯỜNG ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH – NĂM HỌC ………………..
LỚP: ………………. (GVCN …………………)
STT
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
NỮ
TS NGÀY NGHỈ
DỰ KIẾN

P
F

1

 
 

2

 
 

3

 
 

4

 
 

5

 
 

6

 
 

7

 
 

8

 
 

9

 
 

10

 
 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)

#Bảng #xếp #loại #hạnh #kiểm #học #sinh #Xếp #loại #hạnh #kiểm #học #sinh

  • Tổng Hợp: Du Lịch Sen Vàng
  • #Bảng #xếp #loại #hạnh #kiểm #học #sinh #Xếp #loại #hạnh #kiểm #học #sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button