Giáo Dục

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2021 – 2022

Nội Dung Bài Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 môn Tin học 8 năm học 2021 – 2022 là tài liệu vô cùng hữu ích mà Du Lịch Sen Vàng muốn giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 8 tham khảo.
Đề thi học kì 2 Tin học 8 Gồm 3 câu hỏi có đáp án chi tiết và bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các em nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2 lớp 8. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho các thầy cô làm bài kiểm tra. kiểm tra cho học sinh của bạn. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm một số đề thi như: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8, Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 8, Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8.
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học 8

Cấp độ

Chủ đề

Biết rôi

Sự hiểu biết

Vận dụng

Toàn bộ

Ngắn

Cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đầu tiên. Câu lệnh lặp lại

– Biết được số lần lặp của câu lệnh For … do được tính như thế nào?
ngôn ngữ cho máy tính

– Biết cách tính kết quả của vòng lặp trong câu lệnh lặp
– Biết sử dụng cặp từ khóa nào trong for… do. câu lệnh lặp

– Viết chương trình đơn giản, sử dụng câu lệnh lặp For … do

Số câu

2 (1, 8)

2 (12, 6)

thứ mười hai)

5

Ghi bàn

1,0

1,0

2.0

4.0

2. Lặp lại với số lần chưa biết trước.

– Hiểu thao tác lặp của câu lệnh White… do
– Biết thế nào là hoạt động lặp lại với số lần chưa biết trước

– Hiểu trắng… làm. vòng

Số câu

2 (3, 9)

1 (11)

3

Ghi bàn

1,0

0,5

1,5

3. Làm việc với các con số

– Nêu cú pháp và cho ví dụ trong phần khai báo biến mảng

– Biết cách sử dụng vòng lặp trong khai báo biến mảng
– Biết cách khai báo biến mảng
– Nắm chắc câu lệnh khai báo biến mảng

– Biết cách sử dụng vòng lặp trong biến mảng.

Số câu

1 (1)

4 (2,7,4, 5)

1 (10)

6

Ghi bàn

2.0

2.0

0,5

4,5

Tổng số câu

5

6

Đầu tiên

2

14

Tổng điểm

4.0

3.0

2.0

1,0

10.0

Đề thi học kì 2 môn Tin học 8
I / TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và ghi vào phiếu trả lời, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
Câu hỏi 1: Số lần lặp của câu lệnh lặp for… to… do… được tính như thế nào?
A. Giá trị bắt đầu – giá trị kết thúc
B. Giá trị bắt đầu – giá trị kết thúc + 1
C. Giá trị cuối – giá trị bắt đầu
D. Giá trị kết thúc – giá trị bắt đầu + 1
Câu 2: Giả sử biến Height có 20 phần tử, khai báo nào sau đây là đúng?
A. Var Chieucao: mảng[1..20] của thực;
B. Var Chieucao: mảng[1..20] của số nguyên;
C. Var Chieucao: mảng[1..20] của chuỗi;
D. Var Chieucao: mảng[1…20] của char;
Câu hỏi 3: Trong câu lệnh While … do…, nếu điều kiện là đúng, thì:
A. Vòng lặp tiếp tục
B. Vòng lặp vô tận
C. Lặp lại 10 lần
D. Thoát khỏi vòng lặp
Câu 4: Khai báo biến mảng: A: array[1..7] của thực; Sử dụng câu lệnh For i: = 1 to 5 do readln (A[i]); Để gán giá trị cho các phần tử trong biến A từ bàn phím, chúng ta sẽ nhập bao nhiêu giá trị?
A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
Câu hỏi 5: Trong cú pháp khai báo một biến mảng, chỉ số đầu tiên và chỉ số cuối cùng là hai số
A. số nguyên
B. số thực
C. nhân vật
D. chuỗi ký tự
Câu hỏi 6: Trong câu lệnh For … do … sau từ khóa “do”, có hai hoặc nhiều câu lệnh, chúng tôi “gói” chúng trong:
A. Bắt đầu … readln;
B. Bắt đầu … và;
C. Kết thúc … Bắt đầu
D. Bắt đầu … kết thúc;
Câu 7: Câu nào sau đây về khai báo biến mảng là không đúng?
A. Chỉ số đầu tiên và chỉ số cuối cùng là hai số nguyên;
B. Chỉ số đầu chỉ số;
C. Kiểu dữ liệu có thể là số nguyên hoặc số thực;
D. Dấu chấm lửng (…) nằm giữa các chỉ số con đầu tiên và cuối cùng
Câu 8: Câu lệnh lặp nào sau đây là đúng?
A. Đối với : = xuống đến làm ;
B. Đối với : = đến làm ;
C. Đối với : = đến làm ;
D. Đối với = đến làm ;
Câu 9: Thao tác nào sau đây lặp lại với số lần chưa biết trước:
A. Mỗi bài đúng 5 tiết.
B. Ăn cơm ngày 3 lần.
C. Ngày nào cũng phải học cho đến khi thuộc lòng.
D. Rằm tháng Giêng là Tết Nguyên tiêu.
Câu 10: Giả sử biến mảng A có 5 phần tử và giá trị của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. Khi thực hiện câu lệnh sau: tb: = 0; Đối với i: = 1 đến 5 do tb: = tb + A[i]; Giá trị của biến tb là bao nhiêu?
A.18
B. 22
C. 21
D. 20
Câu 11: Cho đầu ra của đoạn chương trình sau:
a: = 10;
trắng a> = 10 do write (A);
A. Một chữ a xuất hiện trên màn hình;
B. Trên màn hình xuất hiện 10 chữ cái a;
C. Trên màn hình xuất hiện chữ số 10;
D. Chương trình lặp lại không ngừng
Câu 12: Vòng lặp sau trả về giá trị S bằng:
Đ s: = 1; For i: = 1 to 3 do S: = S * 2;
AS = 6
BS = 8
CS = 10
DS = 12
II / MỤC TIÊU: (4,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm): Cú pháp khai báo biến mảng trong pascal là gì?
a / Giải thích cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal?
b / Cho ví dụ về khai báo biến mảng.
Câu 2: (2,0 điểm): Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50.
Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học 8
TÔI/ NHIỀU LỰA CHỌN: (6,0 đ)

Kết án
Đầu tiên
2
3
4
5
6
7
số 8
9
mười
11
thứ mười hai
Trả lời
DỄ DÀNG
Một
Một

Một
DỄ DÀNG
DỄ DÀNG
TẨY

DỄ DÀNG
DỄ DÀNG
TẨY
II / BÀI VĂN: (4.0ngày)

Kết án

Ý TƯỞNG

Trả lời

Chỉ

Câu hỏi 1 Câu hỏi 1: (2,0 điểm) : Nêu cú pháp khai báo biến mảng trong pascal?
a / Giải thích cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal?
b / Cho ví dụ về khai báo biến mảng.
Câu 2: (2,0 điểm): Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50.

Var:Mảng[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>]của;

1,0đ

một

Chỉ mục đầu tiên và chỉ mục cuối cùng là hai số nguyên thỏa mãn chỉ số đầu

0,5đ

b

Var thump: mảng[1..50] của thực;

0,5đ

Câu 2: (2,0 điểm) : Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50.

chương trình Tinh_tong;
sử dụng crt;
var i: số nguyên;
T: longint;

0,5đ

bắt đầu
Tổng: = 0;
writeln (‘Đây là chương trình tính tổng từ 1 đến 50’);
For i: = 1 to 50 do T: = T + i;
write (‘Tổng =’, T);
chấm dứt.

1,5 đồng

……………..
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm các đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2021-2022 Dữ liệu lớn là tài liệu vô cùng hữu ích mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý thầy cô và các em học sinh lớp 8 làm tài liệu tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Tin học 8 Gồm 3 câu hỏi có đáp án chi tiết và ma trận đề thi. Điều này giúp các em học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt kết quả tốt trong kì thi học kì 2 lớp 8, đồng thời là tài liệu tham khảo cho thầy cô khi làm bài thi. Các bài kiểm tra dành cho học sinh. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm các đề thi khác như: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 8, đề thi học kì 2 môn văn lớp 8, đề thi học kì 2 môn lịch sử lớp 8.

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học 8

cấp độ

môn học

tôi biết

kiến thức

điều khiển

súng

ngắn

Cao

Tennessee

TL;

Tennessee

TL;

Tennessee

TL;

Tennessee

TL;

Ngày thứ nhất. lệnh lặp lại

– Bạn có biết số lần lặp của câu lệnh For … do được tính như thế nào không?

Ngôn ngữ máy tính

– Biết cách tính kết quả của một vòng lặp trong câu lệnh lặp.

– Biết sử dụng cặp từ khóa nào cho … vòng

– Vì… Viết chương trình đơn giản bằng câu lệnh do .loop

số câu

2 (1, 8)

2 (12, 6)

thứ mười hai)

5

ghi bàn

1,0

1,0

2.0

4.0

2. Lặp lại một số lần chưa biết trước.

– Trắng… Hiểu các hoạt động lặp lại của câu lệnh do.

– Nhận biết hoạt động nào được lặp lại với số lần chưa biết trước

– Hiểu trắng… nhẫn

số câu

2 (3, 9)

1 (11)

số ba

ghi bàn

1,0

0,5

1,5

3. Làm việc với các con số

– Cung cấp cú pháp và ví dụ cho khai báo biến mảng.

– Biết cách sử dụng vòng lặp trong khai báo biến mảng.

– Biết cách khai báo một biến mảng.

– Đảm bảo bạn đã làm quen với câu lệnh khai báo một biến mảng

– Tôi biết cách sử dụng vòng lặp trên biến mảng.

số câu

1 (1)

4 (2,7,4, 5)

1 (10)

6

ghi bàn

2.0

2.0

0,5

4,5

tổng số câu

5

6

Ngày thứ nhất

2

14

Tổng điểm

4.0

3.0

2.0

1,0

10.0

Đề thi học kì 2 môn Tin học 8

I / Trắc nghiệm: (6,0 điểm)

Chọn câu trả lời đúng nhất và ghi nó vào phiếu trả lời của bạn. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu hỏi 1: vì… đến… làm… Số lần lặp của một câu lệnh lặp được tính như thế nào?

A. Giá trị bắt đầu – Giá trị cuối

B. Giá trị bắt đầu – Giá trị cuối + 1

C. Giá trị cuối cùng – Giá trị bắt đầu

D. Giá trị cuối cùng – Giá trị bắt đầu + 1

Phần 2: Giả sử biến Height có 20 phần tử, mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Var Chieucao: Sắp xếp[1..20] thực tế;

B. Var Chieucao: Sắp xếp[1..20] của số nguyên;

C. Var Chieucao: sự sắp xếp[1..20] của chuỗi;

D. Var Chieucao: Sắp xếp[1…20] của than củi;

Câu hỏi 3: Trong khi… làm… Nếu điều kiện trong câu lệnh là đúng, thì:

A. Vòng lặp tiếp tục.

B. Vòng lặp vô tận

C. 10 đại diện

D. Kết thúc vòng lặp

câu 4: Khai báo biến mảng: A: Array[1..7] thực tế; Đối với i: = 1 đến 5 do readln (A[i]); Tôi phải gõ bao nhiêu giá trị trên bàn phím để gán giá trị cho phần tử của biến A?

đi. 7

tôi. 6

tất cả các. 5

D. 4

Câu hỏi 5: Trong cú pháp khai báo biến mảng, chỉ số đầu tiên và chỉ số cuối cùng là hai số.

đi. Bản chất

tôi. sai lầm

tất cả các. Nhân vật

D. Chuỗi

Câu hỏi 6: A Câu lệnh For … do … sau từ khóa “do” có hai hoặc nhiều câu lệnh và “kết thúc” chúng.

A. Bắt đầu… readln;

B. Bắt đầu… Và;

C. Hết… khởi đầu

D. Bắt đầu… Chấm dứt;

Phần 7: Câu nào sau đây về khai báo biến mảng là sai?

A. Chỉ số đầu tiên và chỉ số cuối cùng là hai số nguyên.

B. chỉ số đầu chỉ số;

C. Kiểu dữ liệu có thể là số nguyên hoặc số thực.

D. Dấu chấm lửng (…) giữa chỉ số con đầu tiên và cuối cùng

Mục 8: Câu lệnh lặp nào sau đây là đúng?

đi. : = Ở dưới Làm ;

tôi. vì : = Đến nơi Làm ;

tất cả các. vì : = Đến nơi Làm ;

D. cho = Đến nơi Làm ;

Phần 9: Thao tác nào sau đây lặp lại với số lần chưa biết trước?

A. Mỗi lớp đúng 5 tiết.

tôi. Ăn cơm ngày 3 lần.

C. Bạn nên học mỗi ngày cho đến khi bạn biết trong lòng.

D. Rằm tháng Giêng là ngày Tết Nguyên đán.

câu 10: Giả sử biến mảng A có 5 phần tử và giá trị của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6 và câu lệnh sau được thực hiện: tb: = 0; Đối với i: = 1 đến 5 do tb: = tb + A[i]; Giá trị của biến tb là bao nhiêu?

A.18

tôi. 22

tất cả các. 21

D. 20

câu 11: Cung cấp đầu ra của chương trình sau.

a: = 10;

trắng a> = 10 write (A);

A. Chữ a xuất hiện trên màn hình.

B. 10 ký tự sẽ xuất hiện trên màn hình.

C. Số 10 xuất hiện trên màn hình.

D. Chương trình lặp lại không ngừng.

Câu 12: Vòng lặp sau trả về giá trị S bằng

Đáp số: = 1; Với i: from = 1 to 3 do S: = S * 2.

như là = 6

cử nhân = 8

CS = 10

DS = 12

II / Mục tiêu: (4,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm): Cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal là gì?

Bạn có thể giải thích cú pháp khai báo một biến mảng trong a / Pascal không?

b / Cho ví dụ về khai báo biến mảng.

Câu 2: (2,0 điểm): Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50.

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học 8

tôi/ Nhiều sự lựa chọn: (6,0 đồng)

phán xét Ngày thứ nhất 2 số ba 4 5 6 7 số 8 9 mười 11 thứ mười hai
Đáp lại dễ dàng một một một dễ dàng dễ dàng cục tẩy dễ dàng dễ dàng cục tẩy

II / bài văn: (4.0 ngày)

phán xét

ý tưởng

Đáp lại

chỉ cần

Câu hỏi 1 Câu hỏi 1: (2,0 điểm) : Cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal là gì?

Bạn có thể giải thích cú pháp khai báo một biến mảng trong a / Pascal không?

b / Cho ví dụ về khai báo biến mảng.

câu 2: (2,0 điểm): Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50.

quán ba:Loại[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>]của;

1,0đ

một

Chỉ mục đầu tiên và chỉ mục cuối cùng là hai số nguyên thỏa mãn chỉ mục đầu tiên.

0,5 đồng

cơn mưa

Var thump: mảng[1..50] thực tế;

0,5 đồng

câu 2: (2,0 điểm) : Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50.

Chương trình tinh_tong;

sử dụng crt;

var i: số nguyên;

T: Long Jint;

0,5 đồng

khởi đầu

Tổng: = 0;

writeln (‘Chương trình tìm tổng các số từ 1 đến 50.’);

Đối với i: = 1 đến 50 T: = T + i;

write (‘Tổng =’, T);

chấm dứt.

1,5 đồng

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Các em muốn xem thêm các Đề thi học kì 2 lớp 8 kĩ thuật 8 vui lòng tải về file tài liệu.

Xem thêm thông tin Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 môn Tin học 8 năm học 2021 – 2022 là tài liệu vô cùng hữu ích mà Du Lịch Sen Vàng muốn giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 8 tham khảo.
Đề thi học kì 2 Tin học 8 Gồm 3 câu hỏi có đáp án chi tiết và bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các em nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2 lớp 8. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho các thầy cô làm bài kiểm tra. kiểm tra cho học sinh của bạn. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm một số đề thi như: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8, Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 8, Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8.
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học 8

Cấp độ

Chủ đề

Biết rôi

Sự hiểu biết

Vận dụng

Toàn bộ

Ngắn

Cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đầu tiên. Câu lệnh lặp lại

– Biết được số lần lặp của câu lệnh For … do được tính như thế nào?
ngôn ngữ cho máy tính

– Biết cách tính kết quả của vòng lặp trong câu lệnh lặp
– Biết sử dụng cặp từ khóa nào trong for… do. câu lệnh lặp

– Viết chương trình đơn giản, sử dụng câu lệnh lặp For … do

Số câu

2 (1, 8)

2 (12, 6)

thứ mười hai)

5

Ghi bàn

1,0

1,0

2.0

4.0

2. Lặp lại với số lần chưa biết trước.

– Hiểu thao tác lặp của câu lệnh White… do
– Biết thế nào là hoạt động lặp lại với số lần chưa biết trước

– Hiểu trắng… làm. vòng

Số câu

2 (3, 9)

1 (11)

3

Ghi bàn

1,0

0,5

1,5

3. Làm việc với các con số

– Nêu cú pháp và cho ví dụ trong phần khai báo biến mảng

– Biết cách sử dụng vòng lặp trong khai báo biến mảng
– Biết cách khai báo biến mảng
– Nắm chắc câu lệnh khai báo biến mảng

– Biết cách sử dụng vòng lặp trong biến mảng.

Số câu

1 (1)

4 (2,7,4, 5)

1 (10)

6

Ghi bàn

2.0

2.0

0,5

4,5

Tổng số câu

5

6

Đầu tiên

2

14

Tổng điểm

4.0

3.0

2.0

1,0

10.0

Đề thi học kì 2 môn Tin học 8
I / TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và ghi vào phiếu trả lời, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
Câu hỏi 1: Số lần lặp của câu lệnh lặp for… to… do… được tính như thế nào?
A. Giá trị bắt đầu – giá trị kết thúc
B. Giá trị bắt đầu – giá trị kết thúc + 1
C. Giá trị cuối – giá trị bắt đầu
D. Giá trị kết thúc – giá trị bắt đầu + 1
Câu 2: Giả sử biến Height có 20 phần tử, khai báo nào sau đây là đúng?
A. Var Chieucao: mảng[1..20] của thực;
B. Var Chieucao: mảng[1..20] của số nguyên;
C. Var Chieucao: mảng[1..20] của chuỗi;
D. Var Chieucao: mảng[1…20] của char;
Câu hỏi 3: Trong câu lệnh While … do…, nếu điều kiện là đúng, thì:
A. Vòng lặp tiếp tục
B. Vòng lặp vô tận
C. Lặp lại 10 lần
D. Thoát khỏi vòng lặp
Câu 4: Khai báo biến mảng: A: array[1..7] của thực; Sử dụng câu lệnh For i: = 1 to 5 do readln (A[i]); Để gán giá trị cho các phần tử trong biến A từ bàn phím, chúng ta sẽ nhập bao nhiêu giá trị?
A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
Câu hỏi 5: Trong cú pháp khai báo một biến mảng, chỉ số đầu tiên và chỉ số cuối cùng là hai số
A. số nguyên
B. số thực
C. nhân vật
D. chuỗi ký tự
Câu hỏi 6: Trong câu lệnh For … do … sau từ khóa “do”, có hai hoặc nhiều câu lệnh, chúng tôi “gói” chúng trong:
A. Bắt đầu … readln;
B. Bắt đầu … và;
C. Kết thúc … Bắt đầu
D. Bắt đầu … kết thúc;
Câu 7: Câu nào sau đây về khai báo biến mảng là không đúng?
A. Chỉ số đầu tiên và chỉ số cuối cùng là hai số nguyên;
B. Chỉ số đầu chỉ số;
C. Kiểu dữ liệu có thể là số nguyên hoặc số thực;
D. Dấu chấm lửng (…) nằm giữa các chỉ số con đầu tiên và cuối cùng
Câu 8: Câu lệnh lặp nào sau đây là đúng?
A. Đối với : = xuống đến làm ;
B. Đối với : = đến làm ;
C. Đối với : = đến làm ;
D. Đối với = đến làm ;
Câu 9: Thao tác nào sau đây lặp lại với số lần chưa biết trước:
A. Mỗi bài đúng 5 tiết.
B. Ăn cơm ngày 3 lần.
C. Ngày nào cũng phải học cho đến khi thuộc lòng.
D. Rằm tháng Giêng là Tết Nguyên tiêu.
Câu 10: Giả sử biến mảng A có 5 phần tử và giá trị của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. Khi thực hiện câu lệnh sau: tb: = 0; Đối với i: = 1 đến 5 do tb: = tb + A[i]; Giá trị của biến tb là bao nhiêu?
A.18
B. 22
C. 21
D. 20
Câu 11: Cho đầu ra của đoạn chương trình sau:
a: = 10;
trắng a> = 10 do write (A);
A. Một chữ a xuất hiện trên màn hình;
B. Trên màn hình xuất hiện 10 chữ cái a;
C. Trên màn hình xuất hiện chữ số 10;
D. Chương trình lặp lại không ngừng
Câu 12: Vòng lặp sau trả về giá trị S bằng:
Đ s: = 1; For i: = 1 to 3 do S: = S * 2;
AS = 6
BS = 8
CS = 10
DS = 12
II / MỤC TIÊU: (4,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm): Cú pháp khai báo biến mảng trong pascal là gì?
a / Giải thích cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal?
b / Cho ví dụ về khai báo biến mảng.
Câu 2: (2,0 điểm): Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50.
Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học 8
TÔI/ NHIỀU LỰA CHỌN: (6,0 đ)

Kết án
Đầu tiên
2
3
4
5
6
7
số 8
9
mười
11
thứ mười hai
Trả lời
DỄ DÀNG
Một
Một

Một
DỄ DÀNG
DỄ DÀNG
TẨY

DỄ DÀNG
DỄ DÀNG
TẨY
II / BÀI VĂN: (4.0ngày)

Kết án

Ý TƯỞNG

Trả lời

Chỉ

Câu hỏi 1 Câu hỏi 1: (2,0 điểm) : Nêu cú pháp khai báo biến mảng trong pascal?
a / Giải thích cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal?
b / Cho ví dụ về khai báo biến mảng.
Câu 2: (2,0 điểm): Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50.

Var:Mảng[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>]của;

1,0đ

một

Chỉ mục đầu tiên và chỉ mục cuối cùng là hai số nguyên thỏa mãn chỉ số đầu

0,5đ

b

Var thump: mảng[1..50] của thực;

0,5đ

Câu 2: (2,0 điểm) : Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50.

chương trình Tinh_tong;
sử dụng crt;
var i: số nguyên;
T: longint;

0,5đ

bắt đầu
Tổng: = 0;
writeln (‘Đây là chương trình tính tổng từ 1 đến 50’);
For i: = 1 to 50 do T: = T + i;
write (‘Tổng =’, T);
chấm dứt.

1,5 đồng

……………..
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm các đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm


#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm

Tổng hợp: Du Lịch Sen Vàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button