Pháp Luật

Cập nhật 04 VBHN Nghị định, Thông tư lĩnh vực đất đai

Mới đây Bộ tài nguyên và môi trường đã ban hành một số văn bản hợp nhất về lĩnh vực đất đai. Sau đây là tổng hợp 4 04 VBHN Nghị định, Thông tư lĩnh vực đất đai Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn.

  • Khi nào người dân phải nộp tiền sử dụng đất
  • 163 nghề, công việc được nghỉ hưu trước tuổi

1. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT

Ngày 07/8/2020 hợp nhất các Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

– Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014.

– Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2017.

– Nghị định 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2020.

2. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT

Ngày 07/8/2020 hợp nhất các Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai:

– Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 13/8/2014.

– Thông tư 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020.

3. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT

Ngày 07/8/2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP:

– Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

– Thông tư 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020.

4. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT

Ngày 07/8/2020 hợp nhất các Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất:

– Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 /6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2014.

– Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 19/9/2017 của quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2017.

– Thông tư 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được Big Data VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Nội dung chi tiết các văn bản hợp nhất mời các bạn sử dụng file Tải về trong bài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button