Giải bài 1, 2, 3 trang 99 sgk Đại Số 10

Giaitoan8.com chia sẻ tài liệu giải bài 1, 2, 3 trang 99 sgk Đại Số 10, Bất phương trình bậc nhất hai ẩn giúp các em so sánh kết quả và cũng là cách giúp ôn lại kiến thức và có nhiều cách giải khác nhau.

Nhằm giúp em học tốt bài Bất phương trình bậc nhất hai ẩn cũng như giải quyết các bài tập 1,2, 3 trong sách giáo khoa trang 99 Đại số 10, Giaitoan8.com tổng hợp lời giải cùng đáp án chi tiết nhất dưới đây.

giai bai tap bat phuong trinh bac nhat hai an trang 99 sgk dai so 10

Giải bài 1, 2, 3 trang 99 sgk Đại Số 10, Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Xem thêm Giải bài 1, 2, 3 trang 94 sgk Đại số 10

Giải bài tập Bất phương trình bậc nhất hai ẩn trang 99 sgk Đại số 10

Giải bài 1 trang 99 SGK Đại Số 10:

a) –x + 2 + 2(y – 2) < 2(1 – x)

⇔ –x + 2 + 2y – 4 < 2 – 2x

⇔ x + 2y < 4 (1)

Biểu diễn tập nghiệm trên mặt phẳng tọa độ :

– Vẽ đường thẳng x + 2y = 4.

– Thay tọa độ (0; 0) vào (1) ta được 0 + 0 < 4

⇒ (0; 0) là một nghiệm của bất phương trình.

Vậy miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ không kể bờ với bờ là đường thẳng x + 2y = 4 (miền không bị gạch).

giai bai 1 trang 99 sgk dai so 10

b) 3(x – 1) + 4(y – 2) < 5x – 3

⇔ 3x – 3 + 4y – 8 < 5x – 3

⇔ 2x – 4y > –8

⇔ x – 2y > –4

Biểu diễn tập nghiệm trên mặt phẳng tọa độ:

– Vẽ đường thẳng x – 2y = –4.

– Thay tọa độ (0; 0) vào (2) ta được: 0 + 0 > –4 đúng

⇒ (0; 0) là một nghiệm của bất phương trình.

Vậy miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ không kể bở với bờ là đường thẳng x – 2y = –4

giai bai 1 trang 99 sgk dai so 10

Giải bài 2 trang 99 SGK Đại Số 10:

a

giai bai 2 trang 99 sgk dai so 10

Ta vẽ các đường thẳng x – 2y = 0 (d1) ; x + 3y = –2 (d2) ; –x + y = 3 (d3).

Điểm A(–1; 0) có tọa độ thỏa mãn tất cả các bất phương trình trong hệ nên ta gạch đi các nửa mặt phẳng bờ (d1); (d2); (d3) không chứa điểm A.

Miền không bị gạch chéo trong hình vẽ, không tính các đường thẳng là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

giai bai 2 trang 99 sgk dai so 10

b,

giai bai 2 trang 99 sgk dai so 10

Ta vẽ các đường thẳng 2x + 3y = 6 (d1); 2x – 3y = 3 (d2); x = 0 (trục tung).

Điểm B(1; 0) có tọa độ thỏa mãn tất cả các bất phương trình trong hệ nên ta gạch đi các nửa mặt phẳng bờ (d1); (d2) và trục tung không chứa điểm B.

Miền không bị gạch chéo (tam giác MNP, kể cả cạnh MP và NP, không kể cạnh MN) là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

giai bai 2 trang 99 sgk dai so 10

Giải bài 3 trang 99 SGK Đại Số 10:

Gọi x là số đơn vị sản phẩm loại I, y là số đơn vị sản phẩm loại II sản xuất ra.

Như vậy tiền lãi có được là L = 3x + 5y (nghìn đồng).

Theo đề bài: Nhóm A cần 2x + 2y máy;

Nhóm B cần 0x + 2y máy;

Nhóm C cần 2x + 4y máy;

Vì số máy tối đa ở nhóm A là 10 máy, nhóm B là 4 máy, nhóm C là 12 máy

nên x, y phải thỏa mãn hệ bất phương trình giai bai 3 trang 99 sgk dai so 10

Khi đó bài toán trở thành: trong các nghiệm của hệ bất phương trình (1) thì nghiệm (x = xo; y = yo) nào cho L = 3x + 5y lớn nhất.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (1) là ngũ giác ABCDE kể cả miền trong.

giai bai 3 trang 99 sgk dai so 10

Ta có: L đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác ABCDE.

Tính giá trị của biểu thức L = 3x + 5y tại các đỉnh ta được:

Tại đỉnh A(0;2), L = 10

Tại đỉnh B(2; 2), L = 16

Tại đỉnh C(4; 1), L = 17

Tại đỉnh D(5; 0), L = 15

Tại đỉnh E(0; 0), L = 0.

Do đó, L = 3x + 5y lớn nhất là 17 (nghìn đồng) khi: x = 4; y = 1

Vậy để có tiền lãi cao nhất, cần sản xuất 4 đơn vị sản phẩm loại I và 1 đơn vị sản phẩm loại II.

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau giải bài 1, 2, 3 trang 99 sgk Đại Số 10, Bất phương trình bậc nhất hai ẩn, bài sau, tiếp tục giải bài 1,2, 3,4 trang 105 sgk đại số 10 nha các em.!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button