Pháp Luật

Giải pháp đấu tranh làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình

“Diễn biến hòa bình” là từ khóa được tìm kiếm phổ biến hiện nay. Nhiều người vẫn không hiểu diễn biến hòa bình là gì. Do đó, bài viết này Big Data VN sẽ chia sẻ cho bạn diễn biến hòa bình là gì để bạn nắm rõ diễn biến của nó để hiểu rõ hơn nhé.!

1. Diễn biến hòa bình là gì?

Diễn biến hòa bình” là diễn biến dần dần, cuối cùng đi đến một chế độ chính trị khác, không qua bạo lực; chiến lược không dùng chiến tranh mà dùng hàng loạt phương thức và thủ đoạn, nhằm tạo ra một quá trình diễn biến hòa bình để lật đổ chế độ chính trị ở nước khác.

Ngoài ra, diễn biến hòa bình còn là khái niệm được một số nhà nước xã hội chủ nghĩa sử dụng để nói về một chiến lược chính trị – ý thức hệ và xã hội của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tự do và chính trị cánh hữu chống lại chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Marx-Lenin và chủ nghĩa cộng sản. Đó là một quá trình âm thầm không đổ máu và yên lặng nhưng sẽ dẫn đến sự loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và ý thức hệ của nó ở tại các nước xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, khái niệm này cũng được dùng để chỉ sự âm thầm can thiệp của một nước phương Tây vào tình hình chính trị nội bộ của một nước đối thủ, dù đó không phải một nước xã hội chủ nghĩa và theo ý thức hệ cánh tả hoặc Cộng sản.

2. Giải pháp chống diễn biến hòa bình

  • Mỗi đoàn viên, thanh niên cần là một tấm gương sáng đi đầu trong đáu tranh làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch hiện nay
  • Luôn nâng cao và tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn trong tập hợp, tổ chức các phong trào hành động cách mạng cho thế hệ trẻ ở các đơn vị trường học, cơ quan, địa phương…
  • Xây dựng môi trường trong sạch, lành mạnh ở các cơ quan, đơn vị để thế hệ trẻ trong Nhà trường học tập, tu dưỡng và rèn luyện tốt.
  • Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ ở Nhà trường về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động thông qua “diễn biến hòa bình”.
  • Chủ động, tích cực đấu tranh trên mặt trận lý luận tư tưởng, bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối kinh tế của Đảng.
  • Thực hiện tốt cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác, kết hợp chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với chống “Tự diễn biến” của ta.

Giải pháp đấu tranh chống lại diễn biến hòa bình

3. Phòng chống diễn biến hòa bình

Việc phòng chống diễn biến hòa bình là rất khó bởi nếu nó đã nổ ra thì chắc chắn việc ngăn chặn sẽ khó mà có thể giải quyết được.

Tuy vậy, nếu mỗi cá nhân, cơ quan đơn vị đều liêm chính, trong sạch, hết lòng vì Đảng và Nhà nước thì thiết nghĩ việc phòng chống diễn biến hòa bình là không khó gì.

4. Những biện pháp chống lại diễn biến hòa bình

  • Cần làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên và thanh niên về âm mưu, bản chất thâm độc trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lục thù địch; về mức độ nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đề cao trách nhiệm của thanh niên trong đấu tranh. Bởi lẽ, hiện nay vẫn còn một bộ phận đoàn viên, thanh niên vẫn còn mơ hồ, chưa nhận thức đúng về chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lục thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và mức độ nguy hiểm của nó đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ.
  • Cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống văn hoá, lịch sử của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và dân tộc cho thanh niên. Tích cực tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, của Đảng và của Đoàn
  • Các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn cần chủ động, kịp thời nắm bắt dư luận, dự báo tình hình tư tưởng, nắm những xu hướng tư tưởng chủ đạo để động viên khuyến khích; nhận biết những nhận thức lệch lạc để kịp thời uốn nắn; định hướng nội dung tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên.

Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của Big Data VN. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Bài thu hoạch về chiến lược diễn biến hòa bình, Hòa bình là gì? từ chuyên mục Phổ biến pháp luật của trang Big Data VN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page