Biểu Mẫu

Mẫu 03-ĐT: Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện về việc lựa chọn đối thoại, lựa chọn Hòa giải viên

Mẫu 03-ĐT: Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện về việc lựa chọn đối thoại, lựa chọn Hòa giải viên là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Mời các bạn tham khảo.

1. Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện về việc lựa chọn đối thoại, lựa chọn Hòa giải viên

Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện về việc lựa chọn đối thoại, lựa chọn Hòa giải viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN
GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐỐI THOẠI, LỰA CHỌN HÒA GIẢI VIÊN

Hồi …….. giờ ……. phút ngày …… tháng ….. năm …………………………………………….

Tại …………………………………………………………………………………………………….

Người ghi nhận ý kiến:(1)………………………………………………………………………….. đã tiến hành ghi nhận ý kiến của (2)………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………….. Là người khi kiện trong khiếu kiện(3)………………………………………..

Ý kiến của người khởi kiện như sau:

1. Lựa chọn đối thoại: Đồng ý Không đồng ý

2. Lựa chọn Hòa giải viên: Có Không

Hòa giải viên được lựa chọn:(4)……………………………….. Địa chỉ ………………………

…………………………………………………………………………………………..

Thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án(5)………………………………………..

Biên bản này được lập thành hai bản, một bản giao cho người khởi kiện và một bản lưu hồ sơ khiếu kiện. Biên bản đã được đọc lại cho người khởi kiện nghe và họ không có ý kiến gì khác.

NGƯỜI KHỞI KIỆN
(Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

NGƯỜI GHI NHẬN Ý KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Cách ghi mẫu 03-ĐT

(1) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ của người ghi nhận ý kiến và địa chỉ của Tòa án nơi ghi nhận ý kiến.

(2) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người trình bày ý kiến.

(3) Ghi quan hệ tranh chấp mà người khởi kiện đề nghị giải quyết.

(4) và (5) Ghi thông tin mục này khi người khởi kiện, người yêu cầu có sự la chọn Hòa giải viên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button