Biểu Mẫu

Mẫu biên bản tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm 2021

Mẫu biên bản tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm là mẫu biên được lập ra và gửi lên cơ quan cấp trên khi tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn. Mẫu biên bản ghi rõ tên hội đồng tiêu hủy, tên sản phẩm tiêu hủy….. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 17/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

  • Mẫu báo cáo thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Báo cáo kết quả thử việc

1. Biên bản tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm là gì?

Biên bản tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm là mẫu được lập ra đối với  những thực phẩm không đảm bảo an toàn, tránh gây nguy hại đối với sức khỏe con người. Mẫu gồm các thông tin: hội đồng tiêu hủy, thông tin của các cá nhân, tổ chức có sản phẩm tiêu hủy, tên sản phẩm tiêu hủy, thời điểm tiêu hủy…..

2. Mẫu biên bản tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm

Mẫu biên bản tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm 2021

MẪU BIÊN BẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN1
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …/BB-… ………2, ngày ….. tháng ….. năm …..

BIÊN BẢN
Tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ- ngày …… tháng …… năm …. do 3………………………….

Chức vụ: ……………………….. Đơn vị: ………………….. ký về việc ………………………….

Hôm nay, hồi…..giờ…..ngày ….. tháng ….. năm ……. tại 4…………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Hội đồng tiêu hủy gồm:5………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Với sự chứng kiến của: (Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, số CMND) ……………..

Tiến hành tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm của: …………………….

Ông (Bà)/Tổ chức: ………………………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm sinh …….. Quốc tịch: …………………………………………………

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: …………………………….

Cấp ngày: …………………………………. Nơi cấp: ………………………………………………….

gồm:

– Tên sản phẩm: ………………………………………………………………………………………….

– Quy cách bao gói: (Khối lượng hoặc thể tích thực) ……………………………………………

– Số lô: ……………………………………………………………………………………………………..

– Ngày sản xuất và/hoặc hạn dùng: ………………………………………………………………….

Biện pháp tiêu hủy:6……………………………………………………………………………………..

Việc tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm kết thúc vào hồi… giờ … ngày … tháng … năm …….

Biên bản gồm …… trang, được lập thành…. bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho người/đại diện tổ chức có sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm bị tiêu hủy 01 bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CÓ SẢN PHẨM THU HỒI
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)
CƠ QUAN QUẢN LÝ VỀ MÔI TRƯỜNG
VÀ CƠ QUAN LIÊN QUAN (NẾU CÓ)
(Ký, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

Ghi chú:

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi tên Quyết định

4 Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

5 Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

6 Ghi rõ biện pháp tiêu hủy như đốt, chôn hoặc các biện pháp khác.

Trên đây là Mẫu biên bản tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm mới nhất năm 2021 theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button