Biểu Mẫu

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Nội Dung Bài Viết

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Mẫu giấy xác nhận về việc đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu là mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận về việc đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu. Mẫu được ban hành theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu bản cam kết tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm
Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường
Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

(1)——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số:…. /GXN-…

(Địa danh), ngày … tháng … năm …

GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(1) XÁC NHẬN
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN, CƠ SỞ
Tên đầy đủ của (2): …………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………….……………………………………..
Địa điểm hoạt động: (của dự án, cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu)
Điện thoại:………………; Fax:……………………..; Email:…………………………
Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:……………..ngày……..của ….
Mã số thuế:……………………………..………………………………………………
Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số………………..
II. NỘI DUNG XÁC NHẬN
Xác nhận (2) đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu …(3)… làm nguyên liệu sản xuất …(4)… (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
III. PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TRONG THỜI HẠN CỦA GIẤY XÁC NHẬN

TT

Loại phế liệu nhập khẩu

Khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu (tấn/năm)

Tên phế liệu

Mã HS

1

2

IV. THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY XÁC NHẬN:
Từ ngày ……… tháng …….. năm ……… đến ngày ……. tháng …… năm ………/.

Nơi nhận:– Như trên (02 bản);– Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);– Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/TP…;– Cổng Thông tin một cửa quốc gia;– Lưu, website,…

THỦ TRƯỞNG CỦA (1)(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu; ký bản giấy và ký số hoặc được xác thực bằng chữ ký điện tử trong trường hợp quét từ bản chính lên Cổng thông tin một cửa Quốc gia)

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #giấy #xác #nhận #đủ #điều #kiện #bảo #vệ #môi #trường #trong #nhập #khẩu #phế #liệu

Mẫu giấy xác nhận về việc đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu là mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận về việc đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu. Mẫu được ban hành theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu bản cam kết tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm
  • Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường

Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…. /GXN-…

(Địa danh), ngày tháng năm

GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

(1) XÁC NHẬN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN, CƠ SỞ

Tên đầy đủ của (2): …………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………….……………………………………..

Địa điểm hoạt động: (của dự án, cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu)

Điện thoại:………………; Fax:……………………..; Email:…………………………

Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:……………..ngày……..của ….

Mã số thuế:……………………………..………………………………………………

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số………………..

II. NỘI DUNG XÁC NHẬN

Xác nhận (2) đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu …(3)… làm nguyên liệu sản xuất …(4)… (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

III. PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TRONG THỜI HẠN CỦA GIẤY XÁC NHẬN

TT

Loại phế liệu nhập khẩu

Khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu (tấn/năm)

Tên phế liệu

Mã HS

1

2

IV. THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY XÁC NHẬN:

Từ ngày ……… tháng …….. năm ……… đến ngày ……. tháng …… năm ………/.

Nơi nhận:
– Như trên (02 bản);
– Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
– Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/TP…;
– Cổng Thông tin một cửa quốc gia;
– Lưu, website,…

THỦ TRƯỞNG CỦA (1)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu; ký bản giấy và ký số hoặc được xác thực bằng chữ ký điện ttrong trường hợp quét từ bản chính lên Cổng thông tin một cửa Quốc gia)

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Mẫu giấy xác nhận về việc đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu là mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận về việc đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu. Mẫu được ban hành theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu bản cam kết tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm
Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường
Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

(1)——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số:…. /GXN-…

(Địa danh), ngày … tháng … năm …

GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(1) XÁC NHẬN
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN, CƠ SỞ
Tên đầy đủ của (2): …………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………….……………………………………..
Địa điểm hoạt động: (của dự án, cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu)
Điện thoại:………………; Fax:……………………..; Email:…………………………
Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:……………..ngày……..của ….
Mã số thuế:……………………………..………………………………………………
Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số………………..
II. NỘI DUNG XÁC NHẬN
Xác nhận (2) đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu …(3)… làm nguyên liệu sản xuất …(4)… (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
III. PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TRONG THỜI HẠN CỦA GIẤY XÁC NHẬN

TT

Loại phế liệu nhập khẩu

Khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu (tấn/năm)

Tên phế liệu

Mã HS

1

2

IV. THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY XÁC NHẬN:
Từ ngày ……… tháng …….. năm ……… đến ngày ……. tháng …… năm ………/.

Nơi nhận:– Như trên (02 bản);– Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);– Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/TP…;– Cổng Thông tin một cửa quốc gia;– Lưu, website,…

THỦ TRƯỞNG CỦA (1)(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu; ký bản giấy và ký số hoặc được xác thực bằng chữ ký điện tử trong trường hợp quét từ bản chính lên Cổng thông tin một cửa Quốc gia)

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #giấy #xác #nhận #đủ #điều #kiện #bảo #vệ #môi #trường #trong #nhập #khẩu #phế #liệu

  • Tổng Hợp: Du Lịch Sen Vàng
  • #Mẫu #giấy #xác #nhận #đủ #điều #kiện #bảo #vệ #môi #trường #trong #nhập #khẩu #phế #liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button