Biểu Mẫu

Mẫu phiếu xuất kho bằng Word, Excel 2022

Nội Dung Bài Viết

Mẫu phiếu xuất kho bằng Word, Excel 2022

Mẫu Phiếu xuất kho bằng Word, Excel dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị, làm căn cứ để hạch toán chi phí và kiểm tra sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.
Mẫu phiếu xuất kho là biểu mẫu kế toán thông dụng, kết hợp với các chứng từ kế toán thường dùng khác như Phiếu thu, Phiếu chi và Phiếu nhập kho cũng được ban hành sửa đổi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và chế độ kế toán hiện hành.
Phiếu thu theo Thông tư 200
Phiếu chi theo Thông tư 200
Phiếu nhập kho theo Thông tư 200
Phiếu xuất kho cũng là căn cứ để hoạch toán chi phí sau này cũng như phục vụ cho quá trình kiểm tra, giám sát các mức tiêu hao vật tư của doanh nghiệp. Phiếu xuất kho mới nhất hiện nay là mẫu 02 – VT ban hành theo thông tư 200 hoặc QĐ 48 của nhà nước. Mẫu phiếu xuất kho bằng Excel giúp các kế toán dễ hàng hơn trong việc quản lý  số lượng vật tư, công cụ, vật dụng, sản phẩm hàng hóa….  giúp tiết kiệm được thời gian và công sức làm việc. Mời các bạn tham khảo.
1. Mẫu phiếu xuất kho là gì?
Phiếu xuất kho là phiếu theo dõi theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, vật dụng, sản phẩm hàng hóa…. xuất kho cho các bộ phận trong doanh nghiệp sử dụng, phiếu xuất kho làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, cũng để thực hiện định mức tiêu hao vật tư.
2. Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 133

Đơn vị:……………….

Mẫu số 02 – VT

Bộ phận:…………….

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày…..tháng…..năm ……

Nợ …………………….

Số: ……………………………..

Có …………………….

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………… Địa chỉ (bộ phận)………………………….
– Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………………….
– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Địa điểm ………………………………………..

S

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

Đơn

Số lượng

T

phẩm chất vật tư, dụng cụ,

vị

Yêu

Thực

Đơn

Thành

T

sản phẩm, hàng hoá

số

tính

cầu

xuất

giá

tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………….
– Số chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………………………….

Ngày …. tháng ….năm…

Người lập

Người nhận

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám đốc

phiếu
(Ký, họ tên)

hàng
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

3. Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 200
Đơn vi: ……………………….Bộ phận:……….
Mẫu số: 02 – VT(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày….tháng….năm……Số………………………..

Nợ……………………..Có.……………………..
– Họ và tên người nhận hàng: …………………………… Địa chỉ (bộ phận):………….
– Lý do xuất kho: ……………………………………………………………………………..
– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………………… Địa điểm: ………………….
STT
Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Yêu cầu
Thực xuất
A
B
C
D
1
2
3
4

Cộng
x
x
x
x
x

– Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ………………………………………………………………………..
Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………….
Ngày….tháng….năm….
Người lập phiếu(Ký, họ tên)
Người nhận hàng(Ký, họ tên)
Thủ kho(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)(Ký, họ tên)
Giám đốc (Ký, họ tên)
4. Mẫu phiếu xuất kho theo Quyết định 15

Đơn vị: ……………………………Bộ phận: …………………………

Mẫu số 02 – VT(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTCngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày …… tháng …… năm 20….Số: …………………………………….
Nợ: ……………………..Có: ……………………..
Họ và tên người nhận hàng:…………………………………..Địa chỉ (bộ phận):……………………
Lý do xuất kho:………………………………………………………………………………………………………..
Xuất tại kho (ngăn lô): ……………………………………Địa điểm:…………………………………….
STT
Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Yêu cầu
Thực xuất
A
B
C
D
1
2
3
4

Cộng
x
x
x
x
x

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………….
Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………………………
Ngày ……. tháng …….. năm 20….

Người lập phiếu(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người nhận hàng(Ký, họ tên)

Thủ kho(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)(Ký, họ tên)

Giám đốc(Ký, họ tên)

5. Cách viết phiếu xuất kho bằng Excel
Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu; họ tên người nhận hàng, tên đơn vị (bộ phận); số hóa đơn hoặc lệnh xuất kho, ngày, tháng, năm theo hóa đơn; lý do xuất kho, và tên kho xuất.
Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (số vật tư,sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (tên vật tư, sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ qua).
Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).
Cột 1: Ghi số lượng theo yêu cầu của người (bộ phận) sử dụng trên chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh xuất).
Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất (số lượng thực tế xuất kho có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).
Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho một đơn vị hàng hóa.
Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng.
Dòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu xuất cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.
Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu xuất kho.
Phiếu xuất kho do bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý (tùy theo tổ chức, quản lý và quy định của từng loại doanh nghiệp), lập thành 3 liên. Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký và chuyển cho Giám đốc hoặc người ủy quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận phiếu xuống kho nhận hàng.
Sau khi xuất kho thủ kho ghi rõ ngày, tháng, năm xuất kho, cùng người nhận hàng ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.
Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.
Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán ghi vào sổ kế toán.
Liên 3: Giao cho người nhận hàng.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #phiếu #xuất #kho #bằng #Word #Excel

Mẫu hướng dẫn xuất kho bằng Word, Excel dùng để theo dõi số lượng nhập, công cụ, dụng cụ xuất kho sử dụng cho các bộ phận của đơn vị, làm căn cứ hạch toán chi phí và kiểm soát quy luật tiêu hao một số nguyên vật liệu.

Phân hệ Phiếu xuất kho là phân hệ kế toán thông dụng, kết hợp với các chứng từ kế toán thông dụng khác như Phiếu nhập kho, Phiếu chi, Phiếu thu, cũng được sửa đổi theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC và chế độ kế toán hiện hành.

 • Tiếp nhận theo thông tư 200
 • Phiếu chi theo Thông tư 200
 • Phiếu nhập kho theo thông tư 200

Phiếu xuất kho còn là cơ sở để hoạch định các chi phí trong tương lai, cũng như phục vụ cho quá trình kiểm tra và giám sát tình hình tiêu thụ nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Phiếu xuất kho cuối cùng là Mẫu 02 – VT ban hành theo Thông tư 200 hoặc Quy định 48 của Nhà nước. Mẫu Phiếu xuất kho Excel cho phép kế toán quản lý dễ dàng hơn số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa. giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Xin vui lòng báo cáo.

1. Mẫu phiếu xuất kho là gì?

Phiếu Xuất kho là phiếu theo dõi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa. xuất kho cho các bộ phận công ty sử dụng, phiếu xuất kho là căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất cũng như tiêu hao vật tư.

2. Ví dụ về phiếu xuất kho theo thông tư 133

Đơn vị:……………….

Mẫu số 02 – VT

Giấy:…………….

(Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC

Ngày 26 tháng 8 năm 2016 từ Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO GIAO HÀNG

Ngày tháng năm ……

Nợ nần …………………….

Con số: ………………………………..

Có …………………….

– Họ và tên người nhận: ………… Địa chỉ (bộ phận) …………………….

– Lý do xuất kho: ………………………………………………………………………………………………….

– Xuất kho (ngăn lô): …………….. Vị trí …………………. …… ..

S.

Tên, thương hiệu, thông số kỹ thuật,

Tách

Kết quả

HÀNG TRIỆU

vật liệu chất lượng, công cụ,

Mã số

như

Yêu và quý

Thực tế

Tách

Tường

HÀNG TRIỆU

sản phẩm, hàng hóa

con số

noi

cầu

xuất khẩu

giá

tiền mặt

MỘT

ĐỂ LOẠI BỎ

DỄ DÀNG

Đầu tiên

hai

3

4

Thêm vào

X

X

X

X

X

– Tổng giá trị (bằng chữ): ……………………………………………………………………………………………………….

– Số hồ sơ gốc kèm theo: …………………………………………………………….

Ngày …. Có thể…

ANHuhTổ chức

người nhận

người dự trữ

kế toán trưởng

Người quản lý

lá phiếu

(Ký, họ tên)

đường kẻ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận phải nhập khẩu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

3. Ví dụ về phiếu xuất kho theo thông tư 200

Đơn vị: ………….
Giấy:……….
Số mô hình: 02 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014 / TT-BTCD ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO GIAO HÀNG

Ngày tháng năm ……
Con số………………………..

Nợ …………………… ..Có.………………………… ..

– Họ và tên người nhận: ……………… Địa chỉ (bộ phận): ………….

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………… ..

– Xuất kho (ngăn lô): …………… Địa điểm: ………………….

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, chất lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Mã số
con số
Đơn vị Kết quả Đơn giá bằng tiền mặt
Yêu và quý
cầu
Thực tế
xuất khẩu
MỘT ĐỂ LOẠI BỎ DỄ DÀNG Đầu tiên hai 3 4
Thêm vào X X X X X

– Tổng giá trị (bằng chữ): …………………………………………………………….

Số hồ sơ gốc kèm theo: ………………………………………………………….

Ngày tháng năm….

Cử tri
(Ký, họ tên)
người nhận
(Ký, họ tên)
người dự trữ
(Ký, họ tên)
kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận phải nhập khẩu)
(Ký, họ tên)
Người quản lý
(Ký, họ tên)

4. Ví dụ về phiếu xuất kho theo quyết định 15

Đơn vị: ……………………………
Buổi tiệc: …………………………

Mẫu số 02 – VT
(Ban hành theo Quyết định số 15/2006 / QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO GIAO HÀNG

Ngày …… tháng …… năm 20….
Con số: ……………………………………….

Nợ nần: …………………… ..
Có: ……………………..

Họ và tên người nhận: ……………………… ..Địa chỉ (bộ phận): ………………………

Lý do xuất kho: ……………………………………………………………………………………………………….

Sản phẩm trong kho (ngăn lô): …………………………………………………………………………………………………………………… ….

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, chất lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Mã số Đơn vị Kết quả Đơn giá bằng tiền mặt
Gạ gẫm xuất khẩu thực tế
MỘT ĐỂ LOẠI BỎ DỄ DÀNG Đầu tiên hai 3 4
Thêm vào X X X X X

Tổng giá trị (bằng chữ): ……………………………………………………………………………………………………….

Số hồ sơ gốc kèm theo: ………………………………………………………………………………………………………

Ngày ……. tháng …… .năm 20….

Cử tri
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

người nhận
(Ký, họ tên)

người dự trữ
(Ký, họ tên)

kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận tiếp nhận)

(Ký, họ tên)

Người quản lý
(Ký, họ tên)

5. Cách viết phiếu xuất kho trong Excel

Hối phiếu được phát hành khi xuất kho phải ghi rõ số phiếu, ngày, tháng, năm lập phiếu; họ và tên người nhận, tên đơn vị (bộ phận); hóa đơn hoặc số thứ tự xuất kho, ngày, tháng, năm theo hóa đơn; lý do gửi hàng và tên kho hàng.

 • Cột A: Ghi số thứ tự của vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá (vật tư, sản phẩm, hàng hoá ghi trên hoá đơn).
 • Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá (tên vật tư, sản phẩm, hàng hoá ghi trên hoá đơn).
 • Cột C: Mã (nếu có trên hóa đơn), (có thể bỏ qua).
 • Cột D: Đơn vị (hóa đơn).
 • Cột 1: Ghi số lượng yêu cầu của người (bộ phận) đã sử dụng trên chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh xuất).
 • Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực xuất kho (số lượng thực xuất kho có thể bằng hoặc ít hơn số lượng đặt hàng).
 • Cột 3: Giá xuất kho là giá sau thuế của một đơn vị hàng hoá.
 • Cột 4: Đơn giá nhân với số lượng.
 • Dòng cộng: Thêm số tiền trên hóa đơn gửi đi cho các cột số lượng, đơn giá và tiền.
 • Số dòng được viết bằng chữ: Viết lời giải thích theo nghĩa đen về tổng số tiền trong cột tiền của phiếu xuất kho.

Phiếu giao hàng Anh ấy làm bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý (tùy thuộc vào tổ chức, quản lý và điều lệ của từng loại hình công ty), được thành lập trong 3 liên hiệp. Sau khi lập xong phiếu, biểu, Kế toán trưởng ký và chuyển cho Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt (ghi rõ họ tên) và giao phiếu cho người nhận tại kho để nhận hàng.

Sau khi dỡ hàng ký gửi, người ký gửi phải ghi rõ ngày, tháng, năm dỡ hàng, người nhận ký gửi phải ký và ghi rõ họ tên vào phiếu nhận hàng.

 • Phần 1: Lưu trong phần bình chọn.
 • lần 2: Thủ kho giữ để đăng vào thẻ kho và chuyển cho kế toán để đăng vào sổ cái.
 • Kết nối 3: Giao cho người nhận.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục chi phí kiểm toán trong bài báo mô-đun Làm hài lòng.

Xem thêm

Mẫu phiếu xuất kho bằng Word, Excel 2022

Mẫu Phiếu xuất kho bằng Word, Excel dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị, làm căn cứ để hạch toán chi phí và kiểm tra sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.
Mẫu phiếu xuất kho là biểu mẫu kế toán thông dụng, kết hợp với các chứng từ kế toán thường dùng khác như Phiếu thu, Phiếu chi và Phiếu nhập kho cũng được ban hành sửa đổi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và chế độ kế toán hiện hành.
Phiếu thu theo Thông tư 200
Phiếu chi theo Thông tư 200
Phiếu nhập kho theo Thông tư 200
Phiếu xuất kho cũng là căn cứ để hoạch toán chi phí sau này cũng như phục vụ cho quá trình kiểm tra, giám sát các mức tiêu hao vật tư của doanh nghiệp. Phiếu xuất kho mới nhất hiện nay là mẫu 02 – VT ban hành theo thông tư 200 hoặc QĐ 48 của nhà nước. Mẫu phiếu xuất kho bằng Excel giúp các kế toán dễ hàng hơn trong việc quản lý  số lượng vật tư, công cụ, vật dụng, sản phẩm hàng hóa….  giúp tiết kiệm được thời gian và công sức làm việc. Mời các bạn tham khảo.
1. Mẫu phiếu xuất kho là gì?
Phiếu xuất kho là phiếu theo dõi theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, vật dụng, sản phẩm hàng hóa…. xuất kho cho các bộ phận trong doanh nghiệp sử dụng, phiếu xuất kho làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, cũng để thực hiện định mức tiêu hao vật tư.
2. Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 133

Đơn vị:……………….

Mẫu số 02 – VT

Bộ phận:…………….

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày…..tháng…..năm ……

Nợ …………………….

Số: ……………………………..

Có …………………….

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………… Địa chỉ (bộ phận)………………………….
– Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………………….
– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Địa điểm ………………………………………..

S

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

Đơn

Số lượng

T

phẩm chất vật tư, dụng cụ,

vị

Yêu

Thực

Đơn

Thành

T

sản phẩm, hàng hoá

số

tính

cầu

xuất

giá

tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………….
– Số chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………………………….

Ngày …. tháng ….năm…

Người lập

Người nhận

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám đốc

phiếu
(Ký, họ tên)

hàng
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

3. Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 200
Đơn vi: ……………………….Bộ phận:……….
Mẫu số: 02 – VT(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày….tháng….năm……Số………………………..

Nợ……………………..Có.……………………..
– Họ và tên người nhận hàng: …………………………… Địa chỉ (bộ phận):………….
– Lý do xuất kho: ……………………………………………………………………………..
– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………………… Địa điểm: ………………….
STT
Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Yêu cầu
Thực xuất
A
B
C
D
1
2
3
4

Cộng
x
x
x
x
x

– Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ………………………………………………………………………..
Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………….
Ngày….tháng….năm….
Người lập phiếu(Ký, họ tên)
Người nhận hàng(Ký, họ tên)
Thủ kho(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)(Ký, họ tên)
Giám đốc (Ký, họ tên)
4. Mẫu phiếu xuất kho theo Quyết định 15

Đơn vị: ……………………………Bộ phận: …………………………

Mẫu số 02 – VT(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTCngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày …… tháng …… năm 20….Số: …………………………………….
Nợ: ……………………..Có: ……………………..
Họ và tên người nhận hàng:…………………………………..Địa chỉ (bộ phận):……………………
Lý do xuất kho:………………………………………………………………………………………………………..
Xuất tại kho (ngăn lô): ……………………………………Địa điểm:…………………………………….
STT
Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Yêu cầu
Thực xuất
A
B
C
D
1
2
3
4

Cộng
x
x
x
x
x

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………….
Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………………………
Ngày ……. tháng …….. năm 20….

Người lập phiếu(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người nhận hàng(Ký, họ tên)

Thủ kho(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)(Ký, họ tên)

Giám đốc(Ký, họ tên)

5. Cách viết phiếu xuất kho bằng Excel
Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu; họ tên người nhận hàng, tên đơn vị (bộ phận); số hóa đơn hoặc lệnh xuất kho, ngày, tháng, năm theo hóa đơn; lý do xuất kho, và tên kho xuất.
Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (số vật tư,sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (tên vật tư, sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ qua).
Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).
Cột 1: Ghi số lượng theo yêu cầu của người (bộ phận) sử dụng trên chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh xuất).
Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất (số lượng thực tế xuất kho có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).
Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho một đơn vị hàng hóa.
Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng.
Dòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu xuất cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.
Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu xuất kho.
Phiếu xuất kho do bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý (tùy theo tổ chức, quản lý và quy định của từng loại doanh nghiệp), lập thành 3 liên. Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký và chuyển cho Giám đốc hoặc người ủy quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận phiếu xuống kho nhận hàng.
Sau khi xuất kho thủ kho ghi rõ ngày, tháng, năm xuất kho, cùng người nhận hàng ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.
Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.
Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán ghi vào sổ kế toán.
Liên 3: Giao cho người nhận hàng.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #phiếu #xuất #kho #bằng #Word #Excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button