Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án 2022

Nội Dung Bài Viết

Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án 2022

Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án là gì? Mẫu đơn yêu cầu thi hành án gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
Thi hành án là việc tổ chức thi hành bản án. Mẫu đơn yêu cầu thi hành án là mẫu theo quy định của tòa án là do người yêu cầu nộp cho cơ quan thi hành án dân để yêu cầu thi hành bản án của Tòa. Đơn yêu cầu thi hành án phải được soạn thảo đảm bảo đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật. Sau đây là nội dung Mẫu đơn yêu cầu thi hành án mới nhất hiện nay, các bạn có thể tải về để tiện sử dụng.
1. Định nghĩa Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án là gì?
Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, thông tin thi hành án… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.
2. Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………
Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú) …………………………………..địa chỉ: ………………………………………….
Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..
Họ và tên người phải thi hành án ……………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..
1. Nội dung yêu cầu thi hành án:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Các tài liệu kèm theo
– Bản án, Quyết định số ………………ngày …tháng …..năm ……. của ……………………..
– Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).
– Tài liệu có liên quan khác ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………. ngày …. tháng …. năm 20……

Người yêu cầu thi hành án
(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

3. Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án theo Thông tư 96
Mẫu số 19/PTHA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–
ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
Kính gửi: Phòng Thi hành án ……………………………….
Họ và tên người yêu cầu thi hành án: ……………………………………………………….(trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền. Nếu đại diện cho pháp nhân thì phải ghi rõ chức vụ).
Địa chỉ:
Họ và tên người được thi hành án
Địa chỉ:
Họ và tên người phải thi hành án
Địa chỉ:
1. Nội dung yêu cầu thi hành án:
2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án
3. Các tài liệu kèm theo:
– Bản án, Quyết định số ………. ngày …… tháng ……. năm ……… của …………..
– Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án.
– Tài liệu có liên quan khác

…………., ngày…tháng…năm…

NGƯỜI YÊU CẦU THI HÀNH ÁN(Ký, ghi rõ họ, tên)

4. Mẫu số 06/THA: Đơn yêu cầu thi hành án Thông tư 130
Mẫu số: 06/THA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–
ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
Kính gửi: Cơ quan Thi hành án……………………………………
Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền. Nếu đại diện cho pháp nhân thì phải ghi rõ chức vụ).
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………
Họ và tên người được thi hành án ………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………
Họ và tên người phải thi hành án………………………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………
1. Nội dung yêu cầu thi hành án:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Các tài liệu kèm theo:
– Bản án, Quyết định số…… ngày……. tháng…… năm…… của…………………………
– Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án.
– Tài liệu có liên quan khác……………………………………………………………………….

……, ngày….. tháng…… năm……..NGƯỜI YÊU CẦU THI HÀNH ÁN(Ký, ghi rõ họ, tên)

Trên đây Du Lịch Sen Vàng đã gửi tới các bạn Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #số #19PTHA #Đơn #yêu #cầu #thi #hành #án

Mẫu số 19 / PTHA: Yêu cầu thi hành hình phạt là gì? Nội dung yêu cầu thi hành án là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm.

Thi hành án là việc tổ chức thi hành án. Đơn yêu cầu thi hành án là mẫu đơn do Tòa án quy định, do đương sự nộp cho Cơ quan thi hành án dân sự để yêu cầu thi hành bản án của Tòa án. Yêu cầu thi hành án phải được lập sao cho bảo đảm tính đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật. Dưới đây là nội dung mẫu đơn yêu cầu thi hành án mới nhất hiện nay, các bạn có thể tải về để tiện theo dõi.

1. Định nghĩa dạng no. 19 / PTHA: yêu cầu thi hành án là gì?

Mẫu số 19 / PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án là mẫu đơn yêu cầu thi hành án đã được điền đầy đủ thông tin. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đơn, thông tin về việc thi hành án v.v. Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016 / TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐIỀU KIỆN THI HÀNH

A: Cục Thi hành án dân sự (Chi cục)

Họ, tên người yêu cầu thi hành án (trong trường hợp được ủy quyền, giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân nơi cư trú ) …….. … … …… .Địa chỉ: …………………………………………………….

Họ, tên người phải thi hành án ………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………… ..

Họ, tên người phải thi hành án ………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………… ..

1. Nội dung đơn yêu cầu thi hành án:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện hoạt động của con nợ (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. Tài liệu đính kèm

– Bản án, Quyết định số. ……………… của… tháng… ..năm ……. của ………………………..

– Các tài liệu, thông tin về tài sản hoặc điều kiện hoạt động của con nợ (nếu có).

– Các tài liệu khác có liên quan …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………

…………. ngày …. tháng …. 20 năm ……

Đối tượng yêu cầu thi hành án

(Chữ ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

3. Mẫu số. 19 / PTHA: Yêu cầu cưỡng chế thi hành án theo Thông tư 96

Mẫu số 19 / PTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

ĐIỀU KIỆN THI HÀNH

A: Cục thi hành án …………………….

Họ, tên người yêu cầu thi hành án: ……………………………….. …………… (trường hợp ủy quyền thì phải xuất trình giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền. Nếu là pháp nhân thì chức vụ phải được chỉ định rõ ràng).

Địa chỉ đường phố:

Họ và tên của người bị xét xử

Địa chỉ đường phố:

Tên đầy đủ của người ghi nợ

Địa chỉ đường phố:

1. Nội dung đơn yêu cầu thi hành án:

2. Thông tin về tài sản của con nợ hoặc về các điều kiện thực hiện

3. Các tài liệu đính kèm:

– Bản án, Quyết định số. …………. Ngày tháng ……. năm của ………… ..

Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

– Các tài liệu liên quan khác

…………, ngày tháng năm …

KIỂM ĐỊNH CỦA NHÀ QUẢN LÝ
(TRIỆU)ý tưởngtên và họ)

4. Mẫu số. 06 / THA: Yêu cầu thi hành án Thông tư 130

Số hiệu: 06 / TEST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

ĐIỀU KIỆN THI HÀNH

Kính gửi: Cơ quan Thi hành án ……………….

Họ, tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền, nếu đại diện pháp nhân thì phải ghi rõ chức vụ).

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Họ, tên người phải thi hành án ………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Họ, tên người phải thi hành án ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

1. Nội dung đơn yêu cầu thi hành án:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

2. Thông tin về tài sản của con nợ hoặc về các điều kiện thực hiện

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

3. Các tài liệu đính kèm:

– Bản án, Quyết định số …… ngày ……. tháng ……………

Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

– Các tài liệu liên quan khác ………………………………………………………….

……, ngày tháng năm …… ..
KIỂM ĐỊNH CỦA NHÀ QUẢN LÝ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây, Du Lịch Sen Vàng đã gửi đến bạn Mẫu số. 19 / PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong bài báo mô-đun Làm hài lòng.

Xem thêm

Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án 2022

Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án là gì? Mẫu đơn yêu cầu thi hành án gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
Thi hành án là việc tổ chức thi hành bản án. Mẫu đơn yêu cầu thi hành án là mẫu theo quy định của tòa án là do người yêu cầu nộp cho cơ quan thi hành án dân để yêu cầu thi hành bản án của Tòa. Đơn yêu cầu thi hành án phải được soạn thảo đảm bảo đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật. Sau đây là nội dung Mẫu đơn yêu cầu thi hành án mới nhất hiện nay, các bạn có thể tải về để tiện sử dụng.
1. Định nghĩa Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án là gì?
Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, thông tin thi hành án… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.
2. Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………
Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú) …………………………………..địa chỉ: ………………………………………….
Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..
Họ và tên người phải thi hành án ……………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..
1. Nội dung yêu cầu thi hành án:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Các tài liệu kèm theo
– Bản án, Quyết định số ………………ngày …tháng …..năm ……. của ……………………..
– Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).
– Tài liệu có liên quan khác ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………. ngày …. tháng …. năm 20……

Người yêu cầu thi hành án
(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

3. Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án theo Thông tư 96
Mẫu số 19/PTHA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–
ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
Kính gửi: Phòng Thi hành án ……………………………….
Họ và tên người yêu cầu thi hành án: ……………………………………………………….(trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền. Nếu đại diện cho pháp nhân thì phải ghi rõ chức vụ).
Địa chỉ:
Họ và tên người được thi hành án
Địa chỉ:
Họ và tên người phải thi hành án
Địa chỉ:
1. Nội dung yêu cầu thi hành án:
2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án
3. Các tài liệu kèm theo:
– Bản án, Quyết định số ………. ngày …… tháng ……. năm ……… của …………..
– Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án.
– Tài liệu có liên quan khác

…………., ngày…tháng…năm…

NGƯỜI YÊU CẦU THI HÀNH ÁN(Ký, ghi rõ họ, tên)

4. Mẫu số 06/THA: Đơn yêu cầu thi hành án Thông tư 130
Mẫu số: 06/THA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–
ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
Kính gửi: Cơ quan Thi hành án……………………………………
Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền. Nếu đại diện cho pháp nhân thì phải ghi rõ chức vụ).
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………
Họ và tên người được thi hành án ………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………
Họ và tên người phải thi hành án………………………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………
1. Nội dung yêu cầu thi hành án:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Các tài liệu kèm theo:
– Bản án, Quyết định số…… ngày……. tháng…… năm…… của…………………………
– Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án.
– Tài liệu có liên quan khác……………………………………………………………………….

……, ngày….. tháng…… năm……..NGƯỜI YÊU CẦU THI HÀNH ÁN(Ký, ghi rõ họ, tên)

Trên đây Du Lịch Sen Vàng đã gửi tới các bạn Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #số #19PTHA #Đơn #yêu #cầu #thi #hành #án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button