Môi giới bất động sản là gì 2022?

Nội Dung Bài Viết

Môi giới bất động sản là gì 2022?

Môi giới bất động sản là gì? Những năm gần đây, thị trường bất động sản trở nên sôi động, số lượng người làm môi giới nhà, đất cũng tăng lên vùn vụt, các công ty bất động sản cũng nổi lên, do vậy các hoạt động liên quan đến bất động sản rất phức tạp. Không ít các trường hợp lợi dụng lòng tin của khách hàng để lừa đảo các khoản tiền mua đất, các khoản tiền đặt cọc đất… Vậy pháp luật quy định về môi giới bất động sản như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết của Du Lịch Sen Vàng. 
1. Môi giới bất động sản là gì?
Tại Khoản 2 Điều 3 Luật kinh doanh môi giới bất động sản 2014 quy định về môi giới bất động sản như sau:
Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
Căn cứ vào quy định trên, có thể hiểu người hành nghề môi giới bất động sản là những người làm trung gian cho các mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
2. Môi giới bất động sản có những quyền và nghĩa vụ gì?
Theo quy định của Luật thương mại năm 2005 quy định tại Điều 151 về Nghĩa vụ của bên môi giới thương mại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau đây:
1. Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;
2. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;
3. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;
4. Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.
Những người làm môi giới bất động sản thông thường sẽ được hưởng một khoản phí môi giới, khoản phí này do các bên tự thỏa thuận, căn cứ vào Điều 153 Luật thương mại 2005 quy định về quyền hưởng thù lao môi giới như sau:
1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau.
2. Trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao môi giới được xác định theo quy định tại Điều 86 của Luật này.
Như vậy, những người làm môi giới bất động sản phải tuân thủ theo những nghĩa vụ và quyền của hoạt động môi giới thương mại. Nếu có hành vi làm trái hoặc không tuân thủ theo những quy định trên mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhằm thu lợi nhuận bất chính thì sẽ bị áp dụng hình phạt thích đáng.
3. Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản là gì?
Hợp đồng môi giới là hợp đồng giữa bên được môi giới và bên môi giới, theo đó, bên môi giới giới thiệu bên thứ ba kị kết hợp đồng cho bên được môi giới hoặc cung cấp những điều kiện để cho bên được môi giới kí kết hợp đồng và được hưởng hoa hồng về việc môi giới này. Bên môi giới trong hợp đồng môi giới phải là thương nhân. Hợp đồng môi giới phải được lập thành văn bản với các nội dung chủ yếu gồm: tên và địa chỉ của các bên; nội dung cụ thể của việc môi giới; mức thù lao môi giới và cách tính thù lao; thời hạn hiệu lực của hợp đồng mồi giới. Hợp đồng môi giới cũng cần quy định rõ việc thanh toán các chỉ phí hợp Ií liên quan tới việc môi giới trong trường hợp việc môi giới không mang lại kết quả cho (các) bên được môi giới.
Trên đây, Du Lịch Sen Vàng đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Môi giới bất động sản là gì 2022? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của Du Lịch Sen Vàng:

#Môi #giới #bất #động #sản #là #gì

Môi giới bất động sản là gì? Những năm gần đây thị trường bất động sản ngày càng sôi động, số lượng người làm nghề bất động sản cũng tăng nhanh và các công ty bất động sản cũng mọc lên, sản phẩm rất phức tạp. Có nhiều trường hợp bị lợi dụng lòng tin của khách hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền mua đất, đặt cọc… Vậy pháp luật về bất động sản như thế nào? Đọc bài viết về Dữ liệu lớn.

1. Nhân viên kinh doanh bất động sản là gì?

Tại khoản 2 điều 3 luật bất động sản năm 2014 quy định về hòa giải bất động sản như sau:

Môi giới bất động sản làm trung gian cho các bên trong việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại và mua bất động sản.

Căn cứ vào quy định của pháp luật nêu trên, có thể hiểu trung gian bất động sản là người làm trung gian trong việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại và cho thuê mua bất động sản.

2. Nhân viên kinh doanh bất động sản có những quyền và nhiệm vụ gì?

Theo luật thương mại năm 2005, điều 151 nghĩa vụ của bên trung gian thương mại, trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên trung gian thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

1. Lưu giữ mẫu hàng hoá, tài liệu do trung gian phụ trách và gửi lại cho bên trung gian sau khi hoàn thành việc trung gian;

2. không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin làm tổn hại đến lợi ích của người được hòa giải;

3. chịu trách nhiệm về hình thức hợp pháp của người được hòa giải, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;

4. Không được tham gia vào việc thực hiện hợp đồng giữa những người được hòa giải, trừ trường hợp được người được hòa giải ủy quyền.

Đại lý bất động sản thông thường sẽ được hưởng hoa hồng môi giới theo thỏa thuận giữa các bên, căn cứ vào Điều 153 Luật Thương mại 2005 quy định về quyền nhận hoa hồng môi giới như sau:

1. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, quyền nhận hoa hồng môi giới phát sinh kể từ thời điểm các bên được môi giới giao kết hợp đồng với nhau.

2. Trong trường hợp không có thỏa thuận, thù lao của trung gian được xác định theo quy định tại Điều 86 của luật này.

Như vậy, đại lý kinh doanh bất động sản phải tuân thủ các nghĩa vụ và quyền trong hoạt động hòa giải thương mại. Nếu để xảy ra các hành vi vi phạm, không tuân thủ các quy định nêu trên mà thực hiện hành vi thu lợi bất chính thì sẽ bị áp dụng các hình thức xử phạt thích đáng.

3. Hợp đồng cung cấp dịch vụ bất động sản là gì?

Hợp đồng môi giới là hợp đồng giữa bên trung gian và bên trung gian, theo đó bên trung gian giới thiệu bên thứ ba không được giao kết hợp đồng cho bên trung gian cũng như không đưa ra điều kiện để bên trung gian ký hợp đồng và được hưởng hoa hồng từ việc môi giới đó. Người được môi giới trong hợp đồng môi giới phải là thương nhân. Thỏa thuận môi giới phải được quy định bằng văn bản với nội dung chủ yếu bao gồm: tên, địa chỉ của các bên; nội dung cụ thể của trung gian; phí môi giới và tính thù lao; thời hạn hiệu lực của hợp đồng kén rể. Thỏa thuận môi giới cũng phải quy định việc thanh toán hoa hồng hợp lý liên quan đến việc môi giới trong trường hợp việc môi giới không mang lại kết quả cho bên hoặc các bên được môi giới.

Trên đây, Du Lịch Sen Vàng đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu Realtor của năm 2022 là gì? Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế, có những lý do pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt với nội dung đã trình bày ở trên.

Xem các bài viết liên quan trong phần Dân sự của phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý dữ liệu lớn:

Xem thêm

Môi giới bất động sản là gì 2022?

Môi giới bất động sản là gì? Những năm gần đây, thị trường bất động sản trở nên sôi động, số lượng người làm môi giới nhà, đất cũng tăng lên vùn vụt, các công ty bất động sản cũng nổi lên, do vậy các hoạt động liên quan đến bất động sản rất phức tạp. Không ít các trường hợp lợi dụng lòng tin của khách hàng để lừa đảo các khoản tiền mua đất, các khoản tiền đặt cọc đất… Vậy pháp luật quy định về môi giới bất động sản như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết của Du Lịch Sen Vàng. 
1. Môi giới bất động sản là gì?
Tại Khoản 2 Điều 3 Luật kinh doanh môi giới bất động sản 2014 quy định về môi giới bất động sản như sau:
Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
Căn cứ vào quy định trên, có thể hiểu người hành nghề môi giới bất động sản là những người làm trung gian cho các mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
2. Môi giới bất động sản có những quyền và nghĩa vụ gì?
Theo quy định của Luật thương mại năm 2005 quy định tại Điều 151 về Nghĩa vụ của bên môi giới thương mại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau đây:
1. Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;
2. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;
3. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;
4. Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.
Những người làm môi giới bất động sản thông thường sẽ được hưởng một khoản phí môi giới, khoản phí này do các bên tự thỏa thuận, căn cứ vào Điều 153 Luật thương mại 2005 quy định về quyền hưởng thù lao môi giới như sau:
1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau.
2. Trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao môi giới được xác định theo quy định tại Điều 86 của Luật này.
Như vậy, những người làm môi giới bất động sản phải tuân thủ theo những nghĩa vụ và quyền của hoạt động môi giới thương mại. Nếu có hành vi làm trái hoặc không tuân thủ theo những quy định trên mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhằm thu lợi nhuận bất chính thì sẽ bị áp dụng hình phạt thích đáng.
3. Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản là gì?
Hợp đồng môi giới là hợp đồng giữa bên được môi giới và bên môi giới, theo đó, bên môi giới giới thiệu bên thứ ba kị kết hợp đồng cho bên được môi giới hoặc cung cấp những điều kiện để cho bên được môi giới kí kết hợp đồng và được hưởng hoa hồng về việc môi giới này. Bên môi giới trong hợp đồng môi giới phải là thương nhân. Hợp đồng môi giới phải được lập thành văn bản với các nội dung chủ yếu gồm: tên và địa chỉ của các bên; nội dung cụ thể của việc môi giới; mức thù lao môi giới và cách tính thù lao; thời hạn hiệu lực của hợp đồng mồi giới. Hợp đồng môi giới cũng cần quy định rõ việc thanh toán các chỉ phí hợp Ií liên quan tới việc môi giới trong trường hợp việc môi giới không mang lại kết quả cho (các) bên được môi giới.
Trên đây, Du Lịch Sen Vàng đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Môi giới bất động sản là gì 2022? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của Du Lịch Sen Vàng:

#Môi #giới #bất #động #sản #là #gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button