Biểu Mẫu

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ban hành kèm theo Công văn 5522/BYT-MT năm 2021 về mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động do Bộ Y tế ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 là gì?

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 là mẫu được lập ra để thành lập, tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo chống dịch tại các cơ quan, doanh nghiệp. Mẫu đưa ra danh sách các thành viên tham gia và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid một cách tốt nhất.

2. Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 số 1

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)
TÊN đơn vị
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /QĐ-

…………., ngày tháng năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ………………………..

Căn cứ Quyết định 56/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo chống dịch các cấp;

Căn cứ Quyết định 2194/ QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động;

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp.

……………….

Căn cứ Quy chế hoạt động của đơn vị, xét theo tình hình thực tế tại đơn vị, Ban Giám đốc đơn vị:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Ông (Bà)………- Giám đốc Công ty – Trưởng ban

2. Ông (Bà)………- Chủ tịch Công Đoàn – Phó ban

3. Ông (Bà)………- Đại diện Phòng Y tế Công ty/ Nhân viên Y tế Công ty – Ủy viên thường trực

4. Ông (Bà)………- Cán bộ an toàn vệ sinh lao động -Thành viên

5. Ông (Bà)………- Đại diện bộ phận vật tư, nhân sự, hành chính – Thành viên

6. Ông (Bà)………- Trưởng Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận 1 – Thành viên

7. Ông (Bà)………- Trưởng Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận 2 – Thành viên

……….

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị có nhiệm vụ:

– Tổ chức triển khai các công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/ QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020; Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 và chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ theo tình hình dịch;

– Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc;

– Ban hành quy chế họp định kỳ hoặc khẩn cấp theo tình hình dịch.

– Thường xuyên được cập nhật thông tin về tình hình dịch trên trang Website của Bộ Y tế (https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/trang-chu) và trang thông tin điện tử địa phương.

– Ban hành các nội quy, quy định đối với người lao động và khách đến làm việc đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

– Ký cam kết về thực hiện các quy định về phòng, chống dịch với Ban quản lý khu công nghiệp/ UBND cấp huyện.

– Yêu cầu người lao động và các đơn vị cung cấp dịch vụ (ăn uống, đưa đón người lao động và các dịch vụ khác) ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với đơn vị.

– Thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật trên bản đồ an toàn COVID-19.

– Tổ chức tự kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch của đơn vị.

– Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

– Đề xuất các biện pháp khắc phục.

Điều 3: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 (đính kèm bản phân công chi tiết…ai, làm gì…).

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Ông/Bà có tên ở Điều 1 và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Các ông/bà có tên tại Điều 1;
– Các bộ phận liên quan;
– Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ

Nguyễn Văn A

3. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid19 số 2

CÔNG TY ……….

_______________

Số: …./QĐ-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—— o0o ——

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………

Căn cứ Quyết định 56/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo chống dịch các cấp;

Căn cứ Quyết định 2194 QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động;

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Công ty, xét theo tình hình thực tế tại Công ty, Ban Giám đốc Công ty……………….:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Ông (Bà) ………. – Giám đốc – Trưởng ban

2. Ông (Bà) ………. – Phó Giám đốc – Phó ban

3. Ông (Bà) ……… – Trưởng phòng Kinh doanh – Ủy viên thường trực

4. Ông (Bà) ………. – Trưởng phòng Sản xuất – Thành viên

5. Ông (Bà) ……….. – Trưởng phòng Hành chính nhân sự – Thành viên

6. Ông (Bà) ……….. – Kế toán trưởng – Thành viên

7. Ông (Bà) ………… – Trưởng phòng Kho vận – Thành viên

8. Ông (Bà) ……….. – Trưởng phòng Điều phối – Thành viên

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Công ty có nhiệm vụ:

– Đảm bảo và chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai các biện pháp trong công tác phòng chống dịch Covid -19 tại Công ty …………………;

– Chỉ đạo các phòng ban và người lao động cùng tham gia triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty ………..; Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

– Kịp thời báo cáo UBND thành phố/tỉnh …..; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid thành phố/tỉnh khi có dịch xảy ra tại Nơi làm việc;

– Xây dựng kịch bản, phương án và kế hoạch phòng, chống dịch cụ thể trong mọi tình huống có dịch và chưa có dịch xảy ra tại công ty.

– Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, siết chặt các quy định phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty.

– Thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp phụ trách công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại công ty; chịu trách nhiệm khi để dịch bệnh xảy ra tại Công ty; báo cáo ngay UBND tỉnh/thành phố …….; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid tỉnh/thành phố ……. khi có trường hợp F0, F1, F2, F3 để có hướng xử lý.

– Đề xuất các biện pháp khắc phục.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Ông/Bà có tên ở Điều 1 và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Các ông/bà có tên tại Điều 1;

– Các bộ phận liên quan;

– Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

4. Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid19 đơn giản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—— o0o ——

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………

Căn cứ Quyết định 56/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo chống dịch các cấp;

Căn cứ Quyết định 2194 QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động;

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp.

……………….

Căn cứ Quy chế hoạt động của Công ty, xét theo tình hình thực tế tại Công ty, Ban Giám đốc Công ty……………….:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Ông (Bà) ………. – Giám đốc – Trưởng ban

2. Ông (Bà) ………. – Phó Giám đốc – Phó ban

3. Ông (Bà) ……… – Trưởng phòng Kinh doanh – Ủy viên thường trực

4. Ông (Bà) ………. – Trưởng phòng Sản xuất – Thành viên

5. Ông (Bà) ……….. – Trưởng phòng Hành chính nhân sự – Thành viên

6. Ông (Bà) ……….. – Kế toán trưởng – Thành viên

7. Ông (Bà) ………… – Trưởng phòng Kho vận – Thành viên

8. Ông (Bà) ……….. – Trưởng phòng Điều phối – Thành viên

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Công ty ………… nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh/thành phố ……….về việc phòng chống dịch Covid-19

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông/Bà có tên ở Điều 1 và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Các ông/bà có tên tại Điều 1;

– Các bộ phận liên quan;

– Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trên đây Big Data VN đã gửi tới các bạn Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ban hành theo Công văn 5522/BYT-MT năm 2021. Qua đó các bạn nắm được những yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 mới nhất hiện nay.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button