Biểu Mẫu

Sổ cái dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ – Mẫu S02c1-DN, mẫu S02c-H

Mẫu S02c-H: Sổ cái dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ là mẫu dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu Sổ cái dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo và tải về.

  • Mẫu S01-H: Nhật ký – Sổ cái
  • Mẫu S02a-H: Chứng từ ghi sổ
  • Mẫu S02b-H: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

1. Sổ cái là gì?

Sổ Cái theo hình thức chứng từ ghi sổ là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

2. Mẫu sổ cái S02c1-DN theo Thông tư 200

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S02c1-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

Năm:………….

Tên tài khoản……….

Số hiệu:……….

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ ghi sổ

Diễn giải

Số hiệu TK đối ứng

Số tiền

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

G

– Số dư đầu năm

– Số phát sinh trong tháng

– Cộng số phát sinh tháng

x

x

– Số dư cuối tháng

x

x

– Cộng lũy kế từ đầu quý

x

x

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

– Ngày mở sổ:…


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu S02c-H: Sổ cái theo Thông tư số 107/2017

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S02c-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Năm: ………………………..

Tài khoản:…………………..

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ ghi sổ

Diễn giải

Số hiệu
tài khoản đối ứng

Số tiền

Ghi chú

Số hiệu

Ngày tháng

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

F

– Số dư đầu năm

– Điều chỉnh số dư đầu năm

– Số phát sinh trong tháng

– Cộng số phát sinh tháng

x

x

– Số dư cuối tháng

x

x

– Cộng luỹ kể từ đầu năm

x

x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: ……………………………………….

NGƯỜI LẬP S

(Ký, họ tên)

K TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng… năm……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

4. Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ.

1. Nội dung.

Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

Số liệu ghi trên Sổ Cái dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu ghi trên Bảng tổng hợp chi tiết hoặc các Sổ (thẻ) kế toán chi tiết và dùng để lập Bảng cân đối số phát sinh và Báo cáo Tài chính.

2. Kết cấu và phương pháp ghi Sổ Cái.

Sổ Cái của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ được mở riêng cho từng tài khoản. Mỗi tài khoản được mở một trang hoặc một số trang tuỳ theo số lượng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều hay ít của từng tài khoản.

Sổ Cái có 2 loại: Sổ Cái ít cột và Sổ Cái nhiều cột.

– Sổ Cái ít cột: thường được áp dụng cho những tài khoản có ít nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn giản.

Kết cấu của Sổ Cái loại ít cột (Mẫu số S02c1-DN)

+ Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

+ Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ.

+ Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

+ Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

+ Cột 1, 2: Ghi số tiền ghi Nợ, ghi Có của tài khoản này.

– Sổ Cái nhiều cột: thường được áp dụng cho những tài khoản có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế phát sinh phức tạp cần phải theo dõi chi tiết có thể kết hợp mở riêng cho một trang sổ trên Sổ Cái và được phân tích chi tiết theo tài khoản đối ứng.

Kết cấu của Sổ Cái loại nhiều cột (Mẫu số S02c2-DN)

+ Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

+ Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ.

+ Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

+ Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

+ Cột 1, 2: Ghi tổng số tiền phát sinh Nợ, phát sinh Có của tài khoản này.

+ Cột 3 đến cột 10: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ, bên Có của các tài khoản cấp 2.

3. Phương pháp ghi Sổ Cái.

– Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó Chứng từ ghi sổ được sử dụng để ghi vào Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.

– Hàng ngày, căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Cái ở các cột phù hợp.

– Cuối mỗi trang phải cộng tổng số tiền theo từng cột và chuyển sang đầu trang sau.

– Cuối tháng, (quý, năm) kế toán phải khoá sổ, cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phát sinh từ đầu quý, đầu năm của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng Cân đối số phát sinh và Báo cáo tài chính.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button